ผลงานและรางวัล

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการจัดการความรู้ของคณะนิติศาสตร์

รายงานการจัดการความรู้ของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
ไฟล์แนบ

การเรียนการสอนกฎหมายในศตวรรษที่ 21

คณะนิติศาสตร์ / 8ดาวน์โหลดผลงาน

ไฟล์แนบ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนกฎหมายในศตวรรษที่ 21
ไฟล์แนบ

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย : หัวข้อการวิจัยเชิงผสมผสานในงานวิจัยทางนิติศาสตร์
ไฟล์แนบ

โครงการบริการวิชาการวิชาชีพแก่ชุมชน ปีการศึกษา 2560
ไฟล์แนบ

การเรียนการสอนกฎหมายในศตวรรษที่ 21 (ครั้งที่ 3)
ไฟล์แนบ

 
view: 112 shares: