ข่าว/กิจกรรม

#SPULawaroundtheWorld: เสือดำ สัตว์ป่าคุ้มครองที่ใกล้สูญพันธุ์แห่งทุ่งใหญ่นเรศวร

เสือดำ มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Panthera pardus เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลำดับที่ 182 ตามกฎกระทรวง “กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546” ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ ยังเป็นสัตว์ป่าที่ระบุอยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) หรือที่เรียกโดยย่อว่า “ไซเตส” (CITES) เพื่อควบคุมการส่งออกและนำเข้าสัตว์ป่า เนื่องจากมีการล่าและค้าขายสัตว์ป่าอย่างมากมาย และขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันมีประเทศภาคีที่เข้าร่วมอนุสัญญานี้ทั้งสิ้น 114 ประเทศ

เสือดำเป็นสัตว์ป่าหายากที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้จึงถูกจัดอยู่ใน บัญชีหมายเลข 1 ชนิดพันธุ์ที่ #ห้ามทำการค้าโดยเด็ดขาด ของอนุสัญญาฉบับนี้

“ล่า” หมายความว่า เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือทำอันตรายด้วยประการอื่นใดแก่สัตว์ป่าที่ไม่มีเจ้าของและอยู่เป็นอิสระ และหมายความรวมถึงการไล่ การต้อน การเรียก หรือการล่อเพื่อการกระทำดังกล่าวด้วย (พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535)

ที่มา: เว็บไซต์สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า (Wildlife Conservation Office) http://www.dnp.go.th/wildlifednp/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=36


Facebook: https://www.facebook.com/lawsripatum/photos/a.825757857510581.1073741826.825757814177252/1649074248512267/?type=3&theater
view: 842 shares: