ข่าว/กิจกรรม

#SPULawaroundtheWorld : แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร ผิดไหม?

​รถแท็กซี่ หมายความว่า รถยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน

ในปัจจุบันได้มีประชาชนร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิเสธผู้โดยสารของรถแท็กซี่อย่างมากมาย และหลายคนก็สงสัยว่าการปฏิเสธผู้โดยสารเป็นความผิดตามกฎหมายหรือไม่
มีการระบุไว้อย่างแน่ชัดเกี่ยวกับการปฏิเสธผู้โดยสารของรถแท็กซี่และข้อกำหนดอื่นๆ ในพรบ.จราจรทางบก ลักษณะ 12 และมาตราที่ระบุเกี่ยวกับการปฏิเสธผู้โดยสาร คือ

มาตรา 93 “ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร เว้นแต่การบรรทุกนั้นจะเกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสา
ในกรณีที่ผู้ขับขี่แท็กซี่มีความประสงค์จะไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารให้แสดงป้ายงดรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร...”

ฉะนั้น สาเหตุที่แท็กซี่จะปฏิเสธผู้โดยสารได้นั้น ก็คือ เมื่อรับผู้โดยสารแล้ว หรือสถานที่ที่จะไปส่งผู้โดยสารนั้นอาจทำให้เกิดอันตรายแก่คนขับแล้วผู้โดยสารได้ อย่างเช่น ยางแบน กำลังขับรถไปเปลี่ยนยางหรือเติมลมยาง หากรับผู้โดยสารแล้วอาจจะเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้โดยสารได้ 
แต่ไม่รวมถึงการเติมแก๊ส และการจ่ายค่างวดนะครับ หากแท็กซี่ไม่สะดวกรับก็ควรแสดงป้ายอย่างชัดเจนว่างดรับผู้โดยสารครับ

***ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

หากแท็กซี่ปฏิเสธไม่รับ ให้แจ้งหมายเลขทะเบียนและชื่อคนขับ ได้ที่
ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ สายด่วน 1584
กองบังคับการตำรวจจราจร สายด่วน 1197


Facebook: https://www.facebook.com/lawsripatum/photos/a.825757857510581.1073741826.825757814177252/1712613248825033/?type=3&theater
view: 103 shares: