พิธีประสาทปริญญาบัตร

พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
  - หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 7 คน 
        รุ่นที่ 2.2 จำนวน 1 คน
                 1. นส.ธัญญาภัส ทองมุสิทธิ์
                 
        รุ่นที่ 3 จำนวน 3 คน
                 1. พ.ต.ท.ณรงค์ ศรีสุวรรณ์
                 2. พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ อโนทัย
                 3. นายชัชทพงษ์ เชื้อดี
              
        รุ่นที่ 4 จำนวน 2 คน
                 1. น.ส.อัญชัญ ยุติธรรม
                 2. น.ส.สกุนา ทิพย์รัตน์

        รุ่นที่ 6 จำนวน 1 คน
                 1. น.ส.ณัฏฐ์นรี ศรีสมบูรณ์

  - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร จำนวน 8 คน 
        รุ่นที่ 1 จำนวน 2 คน
                 1. นายกริช สินธุศิริ
                 2. นายวุฒิกร เดชกวินเลิศ

        รุ่นที่ 2 จำนวน 4 คน
                 1. น.ส.สุธิดา สัจจะหฤทัย
                 2. นายธานี เนื่องจำนงค์
                 3. นายฉัฏรเพ็ชรมงคล จันทร์เพ็ญ
                 4. นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม

       รุ่นที่ 3 จำนวน 1 คน
                 1. นายสหพล สังข์เมฆ

        รุ่นที่ 4 จำนวน 1 คน
                 1. น.ส.วนาภรณ์ พันธุ์พฤกษ์