พิธีฝึกซ้อมปริญญาบัตร

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563  ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคณะ เข้าร่วมพิธีฝึกซ้อมฯ รายงานตัวร่วมพิธีฝึกซ้อม
พิธีฝึกซ้อม รอบ 1 
บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาตรี  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะบัญชี
เวลา 07.00 น. ลงทะเบียน รายงานตัวอาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน C
เวลา 08.00 น.  รวมบัณฑิตและจัดขบวนเดินแถวเข้าห้องพิธี อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน A
เวลา 08.30 น.  ฝึกซ้อม (รอบที่ 1)  ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร1)
 
พิธีฝึกซ้อม รอบ 2  
บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
คณะบริหารธุรกิจ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์
เวลา 10.00 น. ลงทะเบียน รายงานตัวอาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน C
เวลา 11.00 น.  รวมบัณฑิตและจัดขบวนเดินแถวเข้าห้องพิธี อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน A
เวลา 11.30 น.  ฝึกซ้อม (รอบที่ 1)  ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร1)
 
พิธีฝึกซ้อม รอบ 3 
บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
คณะดิจิทัลมีเดีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน คณะนิติศาสตร์
เวลา 13.00 น. ลงทะเบียน รายงานตัวอาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน C
เวลา 14.00 น.  รวมบัณฑิตและจัดขบวนเดินแถวเข้าห้องพิธี อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน A
เวลา 14.30 น.  ฝึกซ้อม (รอบที่ 1)  ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร1)
 
พิธีฝึกซ้อม รอบ 4 
บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยการบินและคมนาคม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ วิทยาลัยนานาชาติ
เวลา 16.00 น. ลงทะเบียน รายงานตัวอาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน C
เวลา 17.00 น.  รวมบัณฑิตและจัดขบวนเดินแถวเข้าห้องพิธี อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) ชั้น 1 โซน A
เวลา 17.30 น.  ฝึกซ้อม (รอบที่ 1)  ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร1)