พิธีประสาทปริญญาบัตร

พิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561
  - หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จำนวน 13 คน 
        รุ่นที่ 1 จำนวน 4 คน
                 1. นส.พรเพชร ชลศักดิ์ตระกูล
                 2. นส.จุฬาพัฒน์ กีรติภูมิธรรม
                 3. นายพิจิตร เกิดจร
                 4. นายสุระทิน ชัยทองคำ

        รุ่นที่ 2 จำนวน 8 คน
                 1. นายบุญชนะ ยี่สารพัฒน์
                 2. นส.วิลาวัณย์ ทัศดร
                 3. นายณรงค์ พลมาตร์
                 4. ร.ต.อ.หญิง ชญานิศ ภาชีรัตน์์
                 5. นส.ศิวพร เสาวคนธ
                 6. นางวรรณวรางค์ ศุทธชัย
                 7. นายกรกฏ ทองขะโชค
                 8. นส.อานิตยา มาบัว

        รุ่นที่ 4 จำนวน 1 คน
                 1. นายอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ

  - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริหาร จำนวน 4 คน 
        รุ่นที่ 1 จำนวน 1 คน
                 1. นายณัฐวุฒิ เจี่ยงเพ็ชร

        รุ่นที่ 3 จำนวน 2 คน
                 1. นายประเสริฐ แดงไผ่
                 2. นายภาคิน กิติคุณานิติพัฒน์

        รุ่นที่ 4 จำนวน 1 คน
                 1. พ.ท.จิระศักดิ์ ทะนุกิจ