ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย

UploadImage    
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2388
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2384
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจียมจิต สุวรรณน้อย สำเร็จการศึกษาด้านนิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และนิติศาสตรมหาบัณฑิตสาขากฎหมายธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมถึงเนติบัณฑิตไทย แห่งเนติบัณฑิตยสภา โดยมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายอาญา และมีประสบการณ์จากการเป็นทนายความในคดีอาญาหลายๆ คดี และปัจจุบันท่านยังได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแรงงาน และได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

เกียรติบัตรและรางวัล
- ได้รับคัดเลือกเป็น "ครูในดวงใจ" มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
- โล่รางวัลการสอนดีเด่น ปีการศึกษา 2553 (The Best Teaching Award Year 2012)
- โล่รางวัลที่ปรึกษาดีเด่น ชมรมยุติธรรม ประจำปีการศึกษา 2555

ตำราและเอกสารประกอบการสอน
- ตำราวิชา "ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้"
- เอกสารประกอบการสอนวิชา "ประมวลกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป"

บทความ
- บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ พ.ศ.2553 เรื่อง "ผลกระทบจากการแก้ไขกฎหมายแรงงาน : ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กับ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551"
- บทความที่ความในวารสารบทบัณฑิตย์
   1. แชร์รถเช่า : ลักทรัพย์โดยใช้กลอุบายหรือฉ้อโกงประชาชน (เล่มที่ 66 ตอน 4 ธันวาคม 2553)
   2. ภัยก่อการร้าย : ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้รับประกันวินาศภัย (เล่มที่ 68 ตอน 4 ธันวาคม 2555)
   3. การบังคับใช้โทษประหารชีวิตกับนักโทษยาเสพติด (เล่มที่ 68 ตอน 2 มิถุนายน 2555)
   4. ปัญหาบทบัญญัติความผิดฐานเสพแอมเฟตามีน ในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ขับรถ (เล่มที่ 69 ตอน 3 กันยายน 2556)
   5. การตอบโต้กลับของภริยาผู้ถูกระทำความรุนแรงในครอบครัว กับเหตุลดหย่อนโทษตามกฎหมายอาญา (เล่มที่ 70 ตอน 3 กันยายน 2557)

งานวิจัย
- งานวิจัยองค์ความรู้ เรื่อง "ผลกระทบจากการแก้ไขกฎหมายแรงงาน : ศึกษาเปรียบเทียบพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กับ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551"
- งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง "การศึกษาผลสอบย้อนกลับของนักศึกษาที่เรียนวิชากฎหมายอาญา 1 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา"