SHOW CASE

เรื่องเล่าสหกิจศึกษา/ฝึกงาน: บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

น.ส. นนทพร วงษ์ปัญญา (พลอย)
สถานประกอบการ: บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ (Trainee)
แผนก: ฝ่ายขายต่างประเทศ

Feedback จากหัวหน้างาน : คุณจิติมา ศักดิ์ศรีบวร, Exective Sales and Marketing
“น้องพลอยเป็นเด็กน่ารักอัธยาสัยดี ทำงานได้และเร็วโดยไม่ต้องให้รายละเอียดมาก”


UploadImage

UploadImage