PROGRAMS

Career Opportunity

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาติ)จะมีความรู้ความสามารถการดำเนินธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจพร้อมทั้งมีทักษะในด้านการสื่อสารสามารถบริหารจัดการและสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่น บริษัทชั้นนำองค์กรระหว่างประเทศอุตสาหกรรมธุรกิจและการบริการ ในตำแหน่งต่างๆได้อาทิ เช่น

- ผู้ประกอบการธุรกิจ

- เจ้าหน้าที่ระดับปฎิบัติการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

- เจ้าหน้าที่ธุรการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

- เจ้าหน้าที่บริหารโครงการและพัฒนาธุรกิจ

- เจ้าหน้าที่ด้านการตลาด         
                                                    

ธุรกิจการบิน B.B.A International Airline Business

เรียนรู้ด้านการบริการบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้น การออกบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง การขนส่งสินค้าทางอากาศและหลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยบนเครื่องบินกับผู้บริหารในธุรกิจการบิน ฝึกปฏิบัติงานใน Mock Up ที่ใช้อุปกรณ์จากเครื่องบินจริง ศึกษาดูงานต่างประเทศ เพื่อสัมผัสประสบการณ์จริง เตรียมความพร้อมในการสอบภาษาอังกฤษและการเตรียมตัวสมัครงาน ในภาคการศึกษาสุดท้ายนักศึกษาจะได้โอกาสในการฝึกงานกับสายการบินชั้นนำหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจการบิน


Career Opportunity

- แอร์โฮสเตส/สจ๊วต 

- เจ้าหน้าที่บริการส่วนภาคพื้น 

- เจ้าหน้าที่ออกบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง 

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งสินค้าทางอากาศ 

​- เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ