การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

เรียนรู้การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศในด้านการจัดการ การเงิน การตลาด การเจรจาต่อรอง กฏหมายการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจ และการดำเนินธุรกิจข้ามภาษาและวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ภาษาที่ 3 เช่น จีน ญี่ปุ่น สนับสนุนให้มีการฝึกปฏิบัติงาน ทั้งในและต่างประเทศ

Career Opportunity

- เจ้าหน้าที่ประสานงานองค์กรด้านธุรกิจ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่างประเทศ - เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ - การตลาด- เจ้าของธุรกิจ - งานธุรกิจระหว่างประเทศด้านอื่นๆ

Program Detail

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
บธ.บ (การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
Bachelor of Business Administration (International Business Management)
B.B.A. (IBM)

สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเป็นสาขาที่รวมทั้งทฤษฎี หลักการปฏิบัติและตัวอย่างการทำงธุรกิจในโลกปัจจุบัน เมื่อจบหลักสูตรนี้ นักเรียนจะพัฒนาทักษะทักษะความสามารถทางด้านการจัดการด้านธุรกิจ

จุดเด่น
- พัฒนาทักษะด้านธุรกิจ (การเงิน, การบัญชี ฯลฯ)
- พัฒนาทักษะด้านจัดการในด้าน
- พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

โอกาสการทำงาน
        ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ สามารถดำเนินธุรกิจเองหรือทำงานในองค์กรต่างๆเช่น องค์กรข้ามชาติ, ธุรกิจด้านการนำเข้า-ส่งออก, อุตสาหกรรมการให้บริการ สถานทูตและสถานกงสุล ในตำแหน่งงานต่างๆ เช่น

- เจ้าหน้าที่ประสานงานองค์กรด้านธุรกิจ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่างประเทศ/วิเทศสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- เจ้าของธุรกิจ
- งานธุรกิจระหว่างประเทศด้านอื่นๆ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล IBM ไฟล์แนบ
UploadImage

UploadImage

Curriculum Structure
  Credits
1. General Education Requirements 30
     1.1 Humanities and Social Sciences 12
            GEC 101    Tools for Accessing Digital Works
            GEC 102    Thai Studies
            GEC 111    Comparative Society and Culture
            GEC 112    General Psychology
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
   
     1.2 Languages and Communication 9
            GEC 121    Fundamental English
            GEC 122    Intermediate English
            GEC 223    Advanced English
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
   
     1.3 Mathematics and Science 9
            GEC 131    College Mathematics
            GEC 132    Use of Computers in Business
            GEC 133    Introduction to Statistics
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2. Specific Requirement Courses

88
     2.1 General Business Courses 39
            BSC 252     Principles of Marketing
            BSC 253     Organization Behavior
            BSC 257     Business Finance
            BSC 259     Principles of Management
            BSC 260     Introduction to Human Resources Management
            BSC 261     Introduction to Economics
            BSC 262     Introduction to Accounting 
            BSC 263     Management Information Systems
            BSC 360     Business Ethics
            BSC 367     Global Economic Analysis
            BSC 461     Asian Culture and Business Studies
            BSC 466     Negotiations
            BSC 467     Strategic Management
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
     2.2 Major Compulsory Courses 34
            IBM 201     Principle of International Business
            IBM 211     Global Competitive Strategies
            IBM 261     International Economics
            IMB 271     International Trade Law
            IBM 341     International Marketing
            IBM 351     International Financial Management
            IBM 399     Career Experiences Development
            IBM 491     Seminar in International Business Management
            IBM 498     Pre-cooperative Education for International Business Management
            IBM 499     Co-operative Education for International Business Management
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(3-0-6)
3(3-0-6)
1(3-0-6)
 
3(3-0-6)
 
   
     2.3 Minor Courses 15
Students may choose from the following list:  
            IBM 212     Organization Theory
            IBM 213     Strategic Human Resources Management
            IBM 221     Project Management
            IBM 222     Innovation and Change Management
            IBM 231     Leadership
            IBM 232     Human Resources Development (HRD)
            IBM 311     Corporate Strategy
            IBM 312     Quantitative Business Analysis 
            IBM 321     Introduction to New Ventures
            IBM 322     Export-Import Management
            IBM 331     Employment Procedure and  Evaluation
            IBM 332     Manpower Planning
            IBM 411     Productivity and Quality Management
            IBM 421     Current Issues in Entrepreneurship
            IBM 431     Current Issues in Human Resource Management
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3. Free Elective Courses
6
Students may select courses from the following courses, or may choose any two courses offered in Sripatum University as approved by the advisor.  
            BSC 241     Business Reading
            BSC 243     Public Speaking and Presentation Skills
            BSC 256     Operations Management
            BSC 343     Business Writing
            BSC 359     Small Business Entrepreneurship
            BSC 361     Current Issues in ASEAN Trade and Development
            BSC 374     Group Dynamics and Team Building
            BSC 378     Chinese Culture Appreciation
            IBC 385     Digital Communications Strategies
            IBC 386     Social Media Marketing
            IBM 372     Cross-Cultural Management
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

Total

124