NEWS & ACTIVITIES

SIC English Camp 2016

        

 Sripatum International College จัดกิจกรรม SIC English Camp 2016 มุ่งเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ สำนวน ประโยค และการออกเสียงอย่างถูกต้อง ปลดล็อคความกังวลเรื่อง Grammar ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานโดยครูคริสโตเฟอร์ ไรท์ วิทยากรชื่อดังของประเทศ ร่วมกับรุ่นพี่วิทยาลัยนานาชาติ และเพื่อนๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาจากหลากหลายโรงเรียน สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่จะเปลี่ยนวิธีการเรียนภาษาอังกฤษไปตลอดกาล#Englishisfun #EnglishCamp #SIC #SripatumInternationalCollege #SPU #SripatumUniversity 
#LearntoBeProfessionalfromProfessionals