NEWS & ACTIVITIES

" วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศรีปทุม เปิดโอกาสศึกษาดูงานจริง บริษัทอิชิตัน กรุ๊ป ICHITAN GROUP "

เรียนรู้ประสบการณ์จริง
บริษัทเอกชนรายใหญ่ ชั้นนำแห่งประเทศไทย
ธุรกิจเครื่องดื่ม (ชาเขียว) บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป

เรียนรู้การทำงานจริงกับบริษัทเอกชนชั้นนำแห่งประเทศไทย โดย คุณ ตัน ภาสกรนที เป็นนักธุรกิจอันดับต้นๆของประเทศไทย เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยต่อมา คุณตัน ภาสกรนที ขายหุ้นใหญ่ของ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป ที่มีอยู่ให้กับ
บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด (มหาชน)และลาออกจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บมจ. โออิชิกรุ๊ป แล้วไปก่อตั้ง บริษัท ไม่ตัน จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นอิชิตันกรุ๊ป อย่างที่ทุกคนรู้จักกันดี

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดโอกาสให้น้องนักศึกษาสัมผัสประสบการณ์จริง เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการผลิตสินค้า และประวัติความเป็นมาของบริษัทอิชิตัน กรุ๊ป ธุรกิจเครื่องดื่ม (ชาเขียว) ได้เรียนรู้ทฤษฎีและการนำทฤษฎีมาประยุกต์ใช้การผลิตสินค้า และงานบริการลูกค้าในการเพิ่มศักยภาพและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการแข่งขันในระบบการผลิตสินค้าของธุรกิจ
 
เรียนรู้การสร้างแบรนด์ให้เกิดความเข้าใจการต่อยอดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและสำรวจโอกาสในการลดต้นทุนส่วนที่เกี่ยวของการดำเนินการเกี่ยวกับผลิตสินค้าวางระบบการดูแลขนส่งสินค้าในยุคปัจจุบันให้เกิดความคล่องตัวอย่างมีระบอบการวางแผน สร้างความเข้าใจวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการบริหารโรงงานระดับสากลอย่างครบครันและนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
" เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง "
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

UploadImage
 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage