NEWS & ACTIVITIES

“วิทยาลัยนานาชาติ ม.ศรีปทุม เข้าร่วมกิจกรรมโรงแรม Shangrila Hotel”

"Shangri-la Hotel"
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้โอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาเข้ารับเยี่ยมชมโรงแรม Shangrila และห้องอาหารของโรงแรมนักเรียนได้เรียนรู้ฝึกฝนการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมพร้อมเรียนรู้ฝึกทักษะการมีสังคมร่วมกันบนโต๊ะอาหาร 
เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนให้เกิดความประทับใจและเป็นมืออาชีพในทางด้านธุรกิจและสังคมการบริการของกิจกรรมต่างๆ

เรียนกับตััวจริง ประสบการณ์จริง
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage