Sripatum International College

ข้อมูลวิทยาลัยนานาชาติประวัติความเป็นมา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPUIC) ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มการเติบโตด้านการศึกษาที่มีต่อความร่วมมือระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่รวดเร็วของเอเชีย วิทยาลัยนานาชาติได้รวมหลักสูตรการศึกษาเข้ากับการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ นักเรียนของเราได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานสากลซึ่งจะช่วยให้พวกเขามีความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อพัฒนาเส้นทางอาชีพของพวกเขาในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเปิดกว้างกับโอกาสใหม่ๆ ...

+ More Info

NEWS & ACTIVITY

SPU NEWS

ม.ศรีปทุม จัดพิธีทำบุญ หอพัก ...

อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ...

สู่โลกการเรียนรู้! คณะบริหารธุรกิจ ...

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจ...

SBS SPU พาไป! เรียนรู้ “การยกระดับการบริการรองรับ ...

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์รังสีจันท์ ...

สุดเจ๋ง! สถาปัตย์ ม.ศรีปทุม ...

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรพิชชา ...

เปิดโลกการเรียนรู้! กับเด็กอินเตอร์ ...

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผศ.ดร.วสวัตติ์ ...

ม.ศรีปทุม จัดงาน” "U4U" University ...

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน "U4U" ...

PROGRAMS

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) BBA. in Business Management

   หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ความรู้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจการบริหารธุรกิจและการจัดการภายในองค์กร การเป็นที่ปรึกษาองค์กรพร้อมทั้งการวางแผนพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม การวางแผนกลยุทธ์และนโยบาย และงานด้านการควบคุมคุณภาพภายในองค์กร นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี ปฏิบัติ ได้ประสบการณ์ตรงจากเจ้าของกิจการและนักบริหารมืออาชีพจากองค์กรต่างๆ นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความเป็นเลิศทางด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อความได้เปรียบการทำงานจริง และแสดงถึงความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง 

  โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยสาขาวิชาพื้นฐานด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจ และมีกลุ่มวิชาให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียน เพื่อสร้างความได้เปรียบทั้งในเชิงความรู้ และเชิงความต้องการของอุตสาหกรรม ได้อีก 2 กลุ่มวิชา ตามความถนัดและความสนใจ ได้แก่ การค้าต่างประเทศ,ผู้ประกอบการ,การท่องเที่ยว,การโรงแรมและMICE,การตลาดดิจิตอล,การเงิน และวิทยาศาสตร์ข้อมูลประยุกต์ เป็นต้น

   หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสหกรรม ในปี 2019 เพื่อตอบสนองความต้องการของโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปเปิดโลกกว้างทางด้านธุรกิจให้กับนักศึกษายุคใหม่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เปิดประสบการณ์จริงผ่านสภาพแวดล้อมทางการศึกษาพร้อมกับ“การเรียนรู้ที่จะเป็นผู้เชียวชาญอย่างมืออาชีพทางด้านธุรกิจโดยตรง”

     นักศึกษาที่เลือกเรียนกลุ่มวิชา การท่องเที่ยว,การโรงแรม และMICE สามารถเลือกเรียนหลักสูตร Join program 3+1 กับ สถาบันการจัดการและการบริการ Swiss Institute for Management and Hospitality (SWISS IM&H) ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกงานจริงที่ประเทศสวิตเซอร์ ในปีที่ 4

Career Opportunity

ผู้สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผู้บริหารธุรกิจขององค์กรต่างๆ ทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ เช่น

- Corporate management

- Financial Analyst

- Account Executive

- Business development specialist

- Project manager

- Operational level officers in all government and private agencies

- Administrative staff in public and private agencies

- Marketing executive

- Business owner     

   

หลักสูตรธุรกิจการบินนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) B.A International Airline Business

    หลักสูตรธุรกิจการบิน (นานาชาติ) เตรียมพร้อมสำหรับนักศึกษาที่มีความใฝ่ฝันที่จะทำงานในสายงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน นักศึกษาจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นมืออาชีพด้วยรายวิชาทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ICAO ถ่ายทอดโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการบินทั้งไทยและต่างประเทศ


    เรียนรู้ด้านการบริการในอุตสาหกรรมการบินอย่างครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น การบริการบนเครื่องบิน การบริการภาคพื้น การสำรองบัตรโดยสาร การบริการสินค้าทางอากาศ มีการฝึกปฏิบัติงานในห้อง Mock Up ที่ใช้อุปกรณ์จากเครื่องบิน การตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อสัมผัสกับประสบการณ์การทำงานจริง อีกทั้ง หลักสูตรยังได้ทำความร่วมมือกับหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินระดับโลกเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสที่ดีกว่าในการฝึกงานและร่วมงานหลังสำเร็จการศึกษากับสายการบินชั้นนำหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจการบิน 

Career Opportunity

- พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 

- พนักงานบริการภาคพื้น  

- เจ้าหน้าที่ออกบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง  

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งสินค้าทางอากาศ  

- เจ้าหน้าที่แผนกต้อนรับ

CAMPUS LIFE

SHOWCASE

ALUMNI

ผบ.หมู่ กลุ่มตรวจสอบสำนวน 1 กองคดีอาญา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ส.ต.ต.หญิง ทรายแก้ว รัดที
Lead Passenger Service Agent บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด (Bangkok Flight Service หรือ BFS)
อรรถพล ยิ้มช้อย
Executive Officer บริษัท Boonrawd Trading International Co., Ltd.
จิรเมธ คุณาพลเทวินทร์

PARTNERS

Thailand’s Leading International Business College for the New Generation