Youtube

Students Activites

 

SPU Facilities


SPU Campus​Our Alumni

ประสบการณ์การเรียนมากมายหลายสไตล์จากรุ่นพี่ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติศรีปทุม

Cooperative Education

 #Internship#SPU #sripatumuniversity #SIC #SripatumInternationalCollege

Love is Universal Language : เพราะภาษารักคือภาษาสากลLove is Universal Language : เพราะภาษารัก คือ ภาษาสากล ขอเพียงสื่อสารกันด้วยใจ อะไรก็เป็นไปได้ มิตรภาพความอบอุ่นในสังคมที่หลากหลายเชื้อชาติวัฒนธรรม และการการดูแลเอาใจใส่ จะช่วยเติมเต็มให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตการเรียน

As Love is universal language Only if we communicate with our loving heart, anything is possible true friendship, love and care in the community with different cultures and nationalities will definitely fulfill your learning experiences with fun and happiness #ภาษารักคือภาษาสากลของโลก #LoveisUniversalLanguage #SIC #SripatumInternationalCollge #SPU #SripatumUniversity #ThepathtoAGlobalnetwork #Bangkok #Thailand


 

Teaser Love is Universal Language : เพราะภาษารักคือภาษาสากล


เคยรู้สึกไหมว่าภาษาเป็นเรื่องสำคัญในชีวิต  แล้วจะเป็นไปได้ไหม 
​ถ้าความรักจะมาจากคนละมุมโลก
​Have you ever felt that language is an important thing in life? And is it possible that love might come from different parts of the world?

#ภาษารักคือภาษาสากลของโลก #LoveisUniversalLanguage #SIC #SripatumInternationalCollge #SPU #SripatumUniversity #ThepathtoAGlobalnetwork

 

SIC English Camp 2016


Sripatum International College จัดกิจกรรม SIC English Camp 2016 มุ่งเน้นการสื่อสารภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ สำนวน ประโยค และการออกเสียงอย่างถูกต้อง  ปลดล็อคความกังวลเรื่อง Grammar ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานโดยครูคริสโตเฟอร์ ไรท์ วิทยากรชื่อดังของประเทศ ร่วมกับรุ่นพี่วิทยาลัยนานาชาติ และเพื่อนๆ ระดับชั้น มัธยมศึกษาจากหลากหลายโรงเรียน ส้รางแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่จะเปลี่ยนวิธีการเรียนภาษาอังกฤษไปตลอดกาล อันจะทำให้ทักษะภาษาอังกฤษของทุกคนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้หลักสูตรนานาชาติและโอกาสการทำงานกับองค์กรชั้นนำของประเทศและระดับโลกต่อไป