NEWS & ACTIVITIES

Educational Tourism, another Learning Method of Sripatum International College

"Educational Tourism, another Learning Method of Sripatum International College"
Thailand can be considered as the world-class tourism destination. There are various forms of tourism combined according to tourists’ behavior. With the changes in social and cultural structures, people are increasingly searching for new tourist attractions and activities, for instance, to relax and escape the hustle and bustle of the big city, learning traditional ways of life, adventure tourism, sport activities, health tourism, and even following the favorite movies and series.
UploadImage

World Tourism Organization has defined ‘tourism’ in 3 main forms:
(1) natural based tourism  (2) cultural based tourism and (3) special interest tourism
One of the special interest tourisms, which is organized to combine various forms of tourism, is ‘educational tourism’; tourism that promotes learning among travelers, creates the understanding about social conditions, way of life, traditions and customs in a learning destination in order to gain experience from real visit.

UploadImage
 
Educational Tourism has been used and applied as one of the learning methods of Sripatum International College including field trips to study natural resources, cultural learning, environmental protection and the story of food and drinks. Students will have opportunities to participate in activities that combines academic and recreation together  throughout the trip. The examples of SPUIC Educational Tourism include:
 • Historical sites in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province
 • Life of villagers at the Sufficiency Economy Model Community at the Ban Thung Skirt Community Learning Center in Nakhon Nayok Province
 • Ecotourism at Bang Krachao in Samut Prakan Province
 • Traditions and culture during the reign of King Rama 5 at Malika City in Kanchanaburi Province
 • Learn how to make wine at Siam Winery in Samut Sakhon Province
 • Experience life abroad in Malaysia and Vietnam
Educational tourism could help to expand students’ horizon. Students learn while having fun with the trip. Above of all the safety of tourists and learners must come first ... learn with fun, learn in the form of educational tourism at Sripatum international college, Sripatum University, Thailand.

UploadImage
การท่องเที่ยวเชิงการศึกษา ... อีกหนึ่งการเรียนรู้ของ ม.ศรีปทุมอินเตอร์
ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางในการท่องเที่ยวระดับโลกมีการผสมผสานรูปแบบการท่องเที่ยวไว้หลากหลายตามแต่พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวแต่ละกลุ่มยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องผู้คนจึงมักแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมใหม่ๆเพิ่มมากขึ้น ทั้งการพักผ่อนหลบหนีความวุ่นวายในเมืองใหญ่ การเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิม การท่องเที่ยวผจญภัย กิจกรรมกีฬา ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ หรือแม้แต่ตามรอยหนังและละครที่ชื่นชอบ
องค์การท่องเที่ยวโลก ได้มีการกำหนดรูปแบบการท่องเที่ยวไว้ 3 รูปแบบหลัก ได้แก่
(1) การท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ (natural based tourism)
(2) การท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรม (cultural based tourism)
(3) การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (special interest tourism)
หนึ่งในการท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษที่จัดว่ามีการรวบรวมการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน ได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงการศึกษาซึ่งเป็นการท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เดินทางสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีในแหล่งเรียนรู้ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการลงพื้นที่จริง
การท่องเที่ยวเชิงการศึกษาได้ถูกนำมาใช้เป็นหนึ่งวิธีในกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทั้งการลงพื้นที่ศึกษาแหล่งธรรมชาติ การเรียนรู้วัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งเรื่องราวของอาหารการกิน นักเรียนจะมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผสมผสานวิชาการและนันทนาการเข้าด้วยกันตลอดการเดินทาง ผู้เรียนจะได้ทำกิจกรรมการเรียนรู้ตั้งแต่ก่อนเริ่มเดินทางระหว่างเดินทางและหลังจากเดินทางกลับโดยรวมกิจกรรมทางวิชาการและนันทนาการเข้าไว้ด้วยกันได้เรียนรู้พร้อมความสนุกสนาน อาทิ
 • แหล่งประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • วิถีชาวบ้าน ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งกระโปรง จังหวัดนครนายก
 • การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ คุ้งบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ
 • ประเพณีวัฒนธรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ณ เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124 จังหวัดกาญจนบุรี
 • ศึกษาวิธีการทำไวน์ ณ โรงผลิตไวน์ Siam Winery จังหวัดสมุทรสาคร
 • เปิดประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศ ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม
  การการท่องเที่ยวเชิงการศึกษาสามารถช่วยขยายขอบเขตของการเรียนรู้ของนักเรียนและได้เรียนรู้ความสนุกสนานกับการเดินทาง เหนือสิ่งอื่นใด ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและผู้เรียนจะต้องมาเป็นอันดับแรกเรียนรู้พร้อมความสนุก เรียนรู้แบบการท่องเที่ยวเชิงการศึกษา ที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 
 
By : A.Thanaporn Kariyapol 
( Head of International Hospitality Management Program )

UploadImage

UploadImage