ส่วนงานระดับบัณฑิตศึกษา

ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน)

ผลงานวิชาการด้านวิจัย :
วรากร ประดิษฐกุล, ปราลี มณีรัตน์ และ นิเวศ จิระวิชิตชัย. (2564). ระบบแนะนำรถยนต์ให้กับลูกค้าโดยการวิเคราะห์จากการอ้างอิงถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ (Collaborative Filtering) กรณีศึกษาบริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด (Recommender System Using Collaborative Filtering A Case Study of Toyota Buzz Company Limited) .วารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต.ปีที่ 5 ฉบับที่ 1. หน้าที่ 12-24

วันมงคล พิกุลแย้ม,ปราลี มณีรัตน์ และ นิเวศ จิระวิชิตชัย,2564. การพัฒนาระบบแสดงผลภาพเพื่อวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมโครเมตร (PM2.5) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Development of Data Visualization for Particulate Matter 2.5 micrometers Analysis in Bangkok). Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Vol 20, Issue 1, 2021,ISSN: 1686-8420 (Print), หน้า157-164

อภิรัฐ สุกิจบริหารและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราลี มณีรัตน์. (2564). การพัฒนาระบบ Data visualization เพื่อการสนับสนุนการให้บริการสุขภาพกรณีศึกษาหน่วยงานบริการสุขภาพในประเทศ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 73-84. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

ภราดา สุขยิ่งและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณีรัตน์. (2564). ระบบแนะนำการตัดสินใจเพื่อการซื้อขายหุ้นสำหรับนักลงทุนมือใหม่. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 134-150. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

ศิวายุ เลศเสรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณีรัตน์. (2564). แอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการให้บริการข้อมูลติดตั้งสายใยแก้วนำแสงกรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ที เอส คอมมูนิเคชั่น. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 191-200. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

เสาวลักษณ์ จินทรและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณีรัตน์. (2564). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์กรณีศึกษาบริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 254-266. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

วรกานต์ เชื้อสิงห์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณีรัตน์. (2564). การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์การตลาดขององค์กรประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 161-181. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

สุรวีย์ จิตพิลาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณีรัตน์. (2564). การพัฒนาการแสดงผลภาพเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรในประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 161-181. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

นาถยา ขุนทอง และ ปราลี มณีรัตน. (2561). การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานซ่อมระบบเครือข่าย และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยบูทสแตรป ฟอนท์เอ็น เฟรมเวิร์ค : กรณีศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทร์กษัตริยาธิราช. วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีนายเรืออากาศ. ปีที1 14 ฉบับที1 1 (มกราคม - ธันวาคม 2561), หน้า 13-19.

Orapan Komnil, Paralee Maneerat, (2017), Analysis and Design of Innovative Car Park Allocation Model in Thailand Proceedings of 12th Health and Wellness Conference, (3 March 2017), p.364-375.

Paralee Maneerat, Waleeporn Jitpong and Nantaporn Sattatat. (2016). A Study of Knowledge Discovery Process using Data MiningTools, Proceeding of SPU Conference2016, (21 December 2016), p.475-484.

Poompat Wattanavinit and Paralee Maneerat.(2019). Business Intelligence Systems of Support Executive Report and Decisions Making Case Study: Top 10 Digital Disease in Samutprakan Hospital. SPUC National and International Conference 2019, Sripatum University (Chonburi), 5 July 2019. pp 223-232.

Paulino Mendoza Jr., Paralee Maneerat and Suparoek Chootongchai. (2018). Electric Vehicle Uptak in Thailand Analysis using Analytic Hierarchy Process. The 6th IEEE International Conference on Robotics, Informatics, and Intelligence Control Technology (RIIT 2018). Hotel Bangkok, Bangkok, Thailand between A - 7 September 2018. pp.156-160.

Kittiyakorn Khounarj,Paralee Maneerat and Suparoek Chootongchai. (2018). High Voltage Battery Supply Base Study in Southeast Asia Using Business Analytics. The 6th IEEE International Conference on Robotics, Informatics, and Intelligence Control Technology (RIIT 2018). Hotel Bangkok, Bangkok, Thailand between A - 7 September 2018. pp.109-112.
.
Phaiwan Mala , Paralee Maneerat , Sooksawaddee Nattawuttisit and Surachai Tongkae. (2018). Development of data analytics system of intelligent air bed for decreasing the bedsore symptom. Sripatum Review.Vol.10 Jan - Dec 2018. pp. 88-101.`.
โทร : 0 2579 9120 ต่อ 2196,2215
ประสบการณ์ด้านบริหาร
- คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม (พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน)
- รองคณบดี(ปฏิบัติหน้าที่คณบดี) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม. (พ.ศ. 2554-2558)
- หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (พ.ศ. 2551-25554)
- ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์และการสนับสนุน บลง.สินเอเซีย จำกัด(มหาชน) (พ.ศ. 2538-2540)
- หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (พ.ศ. 2535-2538)

ประสบการณ์การทำงาน
- ประธานบริหารโครงการ , “โครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565”, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, พ.ศ. 2565-2566. (1) หลักสูตร ปัญญาประดิษฐ์ของสรรพสิ่งสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 รุ่น 4 (2) หลักสูตร ความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล รุ่น 4
- ประธานบริหารโครงการ , “โครงการพัฒนาทักษะดิจิกำลังคนเพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต” หลักสูตรการพัฒนาทักษะเพื่อความเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ธุรกิจ” ประจำปีการศึกษา 2565,สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม.
- ประธานบริหารโครงการ , “โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับกำลังคนอาชีวศึกษาในสาขา Internet Of Things เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2565”, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), พ.ศ. 2565
- ประธานบริหารโครงการ , “โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปรับตัวเข้าสู่เหมืองแร่ 4.0 ประจำปีการศึกษา 2565”, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล), พ.ศ. 2565
- ประธานบริหารโครงการ , “โครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564”, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, พ.ศ. 2564-2565. (1) หลักสูตร เทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 รุ่น 3 (2) หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า รุ่น 3 (3) หลักสูตร ความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล รุ่น 3 (4) หลักสูตร การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก รุ่น 3
- ประธานบริหารโครงการ และผู้อำนวยการหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า - โครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2564”, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, พ.ศ. 2564-2565
- ประธานบริหารโครงการ , “โครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2563”, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, พ.ศ. 2563-2564. (1) หลักสูตร เทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 รุ่น 2 (2) หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า รุ่น 2 (3) หลักสูตร ความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล รุ่น 2 (4) หลักสูตร การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก) รุ่น 2
- ประธานบริหารโครงการ , “โครงการสร้างบัณฑิตพันธ์ใหม่และกำลังคนเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย จำนวน 4 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2562”, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, พ.ศ. 2562-2563. (1) หลักสูตร เทคโนโลยีอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่ออุตสาหกรรม 4.0 (2) หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้เทคโนโลยีบิ๊กดาต้า (3) หลักสูตร ความมั่งคงปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับการทำธุรกิจดิจิทัล (4) หลักสูตร การเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและเข้าใจผู้บริโภคในเชิงลึก)
- ผู้จัดการโครงการ, “โครงการทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์”, สถาบัณคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), พ.ศ. 2562
- ประธานบริหารโครงการ , “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารดิจิทัลภาครัฐ (Chief Digital Officer for Management Level) รุ่น 1-2”, สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), พ.ศ. 2561
- ผู้จัดการโครงการ, “โครงการจัดทำเครื่องมือประเมินสมรรถนะมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติม สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ (ICT) ระยะที่ 1 (สาขาซอฟต์แวร์และการประยุกต์ สาขาฮาร์ดแวร์ สาขาเครือข่ายความปลอดภัย และสาขาแอนิเมชัน) (ครั้งที่ 2)”, สถาบัณคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), พ.ศ. 2561
- ประธานบริหารโครงการ , “โครงการกิจกรรมสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลักสูตรลูกเสือไซเบอร์ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม”, กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, พ.ศ. 2559-2560.
- หัวหน้าโครงการวิจัย ศึกษากรอบการทำงานและแบบจำลองของสมาร์ท อบต.ของประเทศไทย, สภาวิจัยแห่งชาติ , 2559.
- คณะกรรมการอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลคอนเทนต์ ,กระทรวงแรงงาน, 2559.
- ประธานบริหารโครงการ “โครงการเสริมสร้างความรู้ และทักษะบุคลากรด้าน Security, Business Analyst, System Analyst, Cloud Computing, Internet of Thing”, SIPA, 2559.
- ประธานบริหารโครงการ “พัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลคอนเทนต์, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), 2557.
- กรรมการคณะอนุกรรมการวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท). 2558-2562.
- กรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2551- ปัจจุบัน.
- คณะกรรมการนโยบาย สำนักการศึกษาออนไลน์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2553 - ปัจจุบัน.
- อนุกรรมการวิชาการ กระทรวงแรงงาน, “ แก้ไขร่างนิยามอาชีพและอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลคอนเทนต์ กระทรวงแรงงาน”, 2555.
- ประธานบริหารโครงการ , “โครงการบ่มเพาะและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์”, สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ , 2555.
- ที่ปรึกษาโครงการ e-learning “โครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน”, มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์, 2554.
- ที่ปรึกษาโครงการ, “โครงการสำรวจและประเมินผลการบังคับใช้ พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ”, กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2551.
- ที่ปรึกษาโครงการ, “โครงการเตรียมตัวสอบ O-Net/A-Net”, มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์, 2551.
- ที่ปรึกษาโครงการ, “โครงการ Knowledge Management ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)”, 2551.
- หัวหน้าโครงการ “พัฒนาระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต”, บลง.สินเอเซีย จำกัด (มหาชน).2540.
- หัวหน้าโครงการ “พัฒนาระบบประมวลผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์”, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2535-2539.


Certifications & Scholarship:
- ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559.
- Dean for Change (DFC) program, Knowledge Network Institute of Thailand (KNIT), 2013.
- TMA (Thailand Management Association) in MDP program, 2011.
- Franco-Thai Project Scholarship: “French-Thai language processing, resource and application” 2005-2008.
- Certificate, Cisco Networking Academy Instructor Training, 2002.
- Certificate, OAI (Oracle Academic Initiative), 2000.
- Certificate, Advance Java programming, Logic Company Limited (Authorized Sun Service Training Center), 1999.

ประสบการณ์ งานวิจัย:
- ศึกษากรอบการทำงานและแบบจำลองของสมาร์ท อบต.ของประเทศไทย, สภาวิจัยแห่งชาติ , 2559.
- “Optimization the Safety Stock Inventory Level Using Simulation Model A Case Refrigerants Business”, Sirirat Tantrakul, Thana Sukvaree, 2014. (Student-Thesis)
- “Content Summary Practice for Enhancing Skills in Mathematic Procedure Explanation aims to solve the lack of writing skills, mathematical procedure described in MAT231 Discrete Mathematics”, Sripatum university, 2011.
- “Generating Discourse Structure for Thai Text Summarization”, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2007.
- “ระบบผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาการลงทะเบียนเรียน”, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2545.

Academic Activities:
- วิทยากรอบรมโครงการแพทย์รุ่นใหม่ใฝ่ใจเทคโนโลยีฯ , “Emerging Technology and How to choose it” สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, ปี 2560-ปัจจุบัน.
- วิทยากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารหลักสูตรระยะสั้นNon degreeให้ประสบความสำเร็จ”, @มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.11/11/2564.
- วิทยากรเสวนา “Enhancing The Competitiveness of SMEs Through Academy of Technology”, SME Smart Manufacturing 2021,กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย,24/11/2564.
- วิทยากรเสวนา “Is Counter-Urbanization an Alternative Solutions to Smart City”, Smart City Summit 2020,กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA), 29/09/2563.
- วิทยากร “Thailand 4.0 : Block chain & Fin Tech” ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่, มกราคม. 2560.
- วิทยากร “การใช้ Social Media กับการเรียนการสอนอุดมศึกษายุคใหม่ผูกใจผู้เรียน ตรงใจผู้สอน”, คณะกรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย, 2556.
- วิทยากร มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ “การจัดการการเรียนรู้ ด้วย E-Learning by Moodle”, 2555.
- วิทยากร Kiatnakin Bank Public Company Limited “การจัดการความรู้ สู่ภาคปฏิบัติด้วย CoP”, 2555.

Conference Committee & Reviewer:
- Reviewer & Session chair, SPUcon, 2021-2022.
- Reviewer and PC, NCMedInfo conference, 2012-2022.
- Reviewer and PC, NCIT conference, 2012-2022.
- Reviewer, Information Sciences Journal, Elsevier, 2014-2015.
- Technical committee, Applied Statistics and Information Technology Conference-NIDA, August 2013, Thailand.

ผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ :
หนังสือ - ตำรา:
- E-BOOK: MAT231 Discrete Mathematic, Sripatum University, 2014.
- ตำราวิชา MAT231“คณิตศาสตร์ ไม่ต่อเนื่อง”, ธนา สุขวารี , มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2011.
- หนังสือ(เรียบเรียง), “SCHUAM’S outlines: Theory and Problems of Programming with Java”, John R. Hubbard, ISBN: 974-208-187-5, McGraw-Hill, 2001.
- หนังสือ(เรียบเรียง), “Fundamental of Computing II : Abstraction, Data Structures, and Large Software System”, Allen B. Tucker, ISBN:974-208-166-2, McGraw-Hill, 2002.

บทความวิชาการ: Journal & Proceeding
- Boonchom Sudjit, Thana Sukvaree and Prasong Praneetpolgrang “Development and Evaluation of Process Architecture for Designing Thai Wisdom Alphabet Set and Identity in 4 Regions with Artificial Intelligence technology” NKRAFA Journal ofScience and Technology, 2022.
- Boonchom Sudjit, Thana Sukvaree and Prasong Praneetpolgrang “Factors Affecting the Design of Process Architecture for the Development of Applied Graphic Letter Set Based on the Wisdom and Identity of Thai Alphabet Art in 4 Regions” Progress in Applied Science and Technology (PAST), September-December, 2022.
- ธนาชัย อ้นรักดี,ธนา สุขวารี.การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยไอทิล 4 กรณีศึกษา: บริษัท วี เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิส จำกัด(2022),SPUC National and International Conference.
- นชธร วรรณพุฒ,ธนา สุขวารี,การพัฒนาระบบถามตอบอัตโนมัติ กรณีศึกษาส่วนงานซ่อมบำรุง บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี(2022), NCIT2022.
- อานนท์ บุณยประเวศ และ ธนา สุขวารี. (2563). แบบจำลองระบบเพื่อพยากรณ์รูปแบบธุรกิจ กรณีศึกษาตลาดกลางสินค้าเกษตรบนระบบออนไลน์. การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ. มหาวิทยาลัยรังสิต. 13 สิงหาคม 2563. หน้า 2438-2450.
- การณ์ไกล สุนทร ธนา สุขวารี และกฤษณะ ธรรมวิมล. (2561). การพัฒนาตัวแบบวิเคราะห์การเพิ่มผลผลิตสำหรับฟาร์มปลูกพืชไร้ดินอัจฉริยะโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึก. รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9, (18-19 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์). หน้า 163.
- ทินภัทร บริรักษ์ ธนา สุขวารี และ สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์. (2561). ตัวแบบวิเคราะห์ความพึงพอใจการให้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์บนฐานข้อมูลขนาดใหญ่สำาหรับเฟซบุ๊กแฟนเพจ. วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY). VOL 8, NO 1, (January - June 2018) หน้า 58-71.
- Thinnaphat Boriruk, Thana Sukvaree. (2018). Social ServicesSatisfaction Analysis Model on Big Data for Facebook Fanpage. JISTjournal (Jan. 2018 - Jun. 2018), p.58-71.
- สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์, ธนา สุขวารี ,ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์. วิเคราะห์ และออกแบบตัวชี้วัดความเป็นสมาร์ทคอมมิวนิตี้ของประเทศไทย, SPUCON 2017.
- ทินภัทร บริรักษ์ ,สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์, ธนา สุขวารี .การเปรียบเทียบเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้า, SPUCON 2017.
- Sirirat Tantrakul, Thana Sukvaree, “Optimization the Safety Stock Inventory Level Using Simulation Model A Case Refrigerants Business”, SPUCon 2014, Sripatum University, Bangkok, 2014.
- Norapat Permpool, Thana Sukvaree, Ontology web-based learning for Knowledge Management Boundary, Conference of the International Journal of Arts and Sciences, Gottenheim, Germany,
2011.
- Patcharee Varasai, Chaveevan Pechsiri, Thana Sukvaree, Vee Satayamas and Asanee Kawtrakul, Building an Annotated Corpus for Text Summarization and Question Answering, LREC conference, Marrakech (Morocco), 2008.
- Thana Sukvaree, Asanee Kawtrakul, Jean Caelen, Thai Text Coherence Structuring with Coordinating and Subordinating Relations for Text Summarization/CONTEXT 2007 at Roskilde, Denmark and Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI), August, 2007.
- Methee Wattanamethanont, Thana Sukvaree and Asanee Kawtrakul,"Discourse Relation Recognition by using Naïve Bayesian Classifier", The 9th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2005), University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC), Bangkok, THAILAND, October 27-28, 2005.
- Jirawan Chareonsuk, Thana Sukvaree and Asanee Kawtrakul, "Thai Elementary Discourse Unit Segmentation by Discourse Segmentation Cues and Syntactic Information", The Sixth Symposium on Natural Language Processing 2005 (SNLP 2005), Chiang Rai, Thailand, December 13-15, 2005.
- Thana Sukvaree, Jirawan Charoensuk, Metee Wattanamethanont and Asanee Kawtrakul, "RST based Text Summarization with Ontology Driven in Agriculture Domain", Workshop on Supporting Multilinguality in Agricultural Information Access, Bangkok, Thailand, 2004.


โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

บริษัทวรจักรอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ตำแหน่ง: ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มงานคอมพิวเตอร์และการสื่อสารโทรคมนาคม

ศูนย์กรรมวิธิข้อมูล สนามเสือป่า
ตำแหน่ง: หัวหน้าแผนกนโยบายและแผน

กรมช่างอากาศ บางซื่อ กองทัพอากาศ
ตำแหน่ง: วิศวกร

รางวัลที่ได้รับ :
ผลงานตีพิมพ์เรื่อง "Medical Information and Data Exchange Prototype System for Patient Referral System", Journal of the Thai Medical Informatics Association. Vol.1 Issue 1, pp. 59-71, January-June 2015.

ผลงานตีพิมพ์เรื่อง “Digital Data Security and Hiding on Virtual Reality Video 3D GIS,” ในวารสารวิชาการ International Journal of Management Science and Engineering Management, Vol. 4 (2009).


ผลงานวิชาการด้านวิจัย:
_________________________________________________
2023 (พ.ศ.2566)

JOURNALS:

อานนท์ จันทร์เกษม, สุรศักดิ์ มังสิงห์ และ เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์. (2566). ระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการเลือกวิธีพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับประชากรไทยในวัยสูงอายุบนฐานออนโทโลจี (Expert System for Selecting Physical Fitness Enhancing Methods for Elderly Thai Citizens Based on Ontology). วารสารวิชาการพระจอมเกล้้าพระนครเหนือปีที่ 33 ฉบับที่่ 1 หน้าที่ 292-304. (ม.ค.–มี.ค.2566).PROCEEDINGS:

ทศพร เครือวัลย์ สุรศักดิ มังสิงห์ ประสาน วงษ์กิติโสภณ ชนะภัทร ภัทรเมธากุล และ ประสงค์ ปราณีตพลกรัง. (2566). ตัวแบบวุฒิภาวะความสามารถในการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับบุคลากรในศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยยังไม่ออกให้อีก (Cybersecurity Awareness, Readiness and Indicator in the Armed Force Security Center, Royal Thai Armed Forces Headquarters). การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ 19 ((NCCIT 2023). หน้า 429-434. 18-19 พฤษภาคม 2566.

สุเมธ มีโภคกิจ และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2023). การพัฒนาโปรแกรมสาหรับนับจานวนเสาและรีลสายไฟ ด้วยเทคโนโลยี ML (Machine Learning). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจาปี 2566 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี วันที่ 13 มิถุนายน 2566.

อินทิรา มะสุนสืบ และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2023). การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชั่นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการระบบจัดซื้อจัดจ้าง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจาปี 2566 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี วันที่ 13 มิถุนายน 2566.

เอกสิทธิ์ จุ้ยบาง และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2023). การพัฒนาแอปพลิเคชันไลน์แชทบอท เพื่อตอบคาถามของประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลบางขนุน.รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจาปี 2566 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี วันที่ 13 มิถุนายน 2566.

เอกลักษณ์ สุริยา และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2023). การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชั่นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจาปี 2566 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี วันที่ 13 มิถุนายน 2566.

สรณาฐ มณีดา และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2023). การพัฒนาระบบแอปพลิเคชันไลน์แชทบอทเพื่อรับแจ้งปัญหาการรับชมเทปคาบรรยายย้อนหลัง เพื่อสนับสนุนการให้บริการกรณีศึกษา สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจาปี 2566 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี วันที่ 13 มิถุนายน 2566.

รณกร วรรณสังข์ และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2023). การพัฒนาแอปพลิเคชั่นไลน์ แชทบอทสาหรับการสั่งสินค้าจากร้านขายของชา กรณีศึกษาร้านพัชร. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจาปี 2566 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี วันที่ 13 มิถุนายน 2566.
_________________________________________________
2022 (พ.ศ.2565)

JOURNALS:

Tipaporn Supamid and Surasak Mungsing. (2022). Project-specific Characteristics Reduction to Reduce Processing Time for Sub-classification Analysis of Smart Community Projects Using Data Mining Techniques. Sripatum Review of Science and Technology Vol.14 pp 198-211. January - December 2022.

Benyapha Srisawang and Surasak Mungsing. (2022). Analysis of Risk Factors and Severity of Osteoarthritis from Risk Behaviors to Osteoarthritis using Data Mining Techniques. Journal of the Thai Medical Informatics Association, Vol.8 No.2 July-December, p. 61-67. Published 22 October 2022.

Nontawat Saraman and Surasak Mungsing. (2022). Pseudonymization for the protection of personal data necessary to conduct corporate transactions using encryption and tokenization Methods. Journal of the Thai Medical Informatics Association, Vol.8 No.2 (2022) July-December, p. 55-60, Published 22 October 2022.


PROCEEDINGS:

อานนท์ จันทร์เกษม และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2565). สื่อออนไลน์การแนะนำวิธีออกกำลังกายเพื่อการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายที่เหมาะสมกับทุกช่วงอายุของผู้สูงอายุในไทย . รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ การประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 11
(NCMedInfo 2022). หน้า 73 - 79. 23 พฤศจิกายน – 25 พฤศจิกายน 2565

อานนท์ จันทร์เกษม และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2565). การพัฒนาออนโทโลจีวิธีออกกำลังกายที่เหมาะสมกับทุกเกณฑ์สมรรถภาพร่างกายและวิถีชีวิตของประชากรผู้สูงอายุในไทย . รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คร้ังที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ออนไลน์ ประจำปี 2565 (SPUCON 2022). หน้า 3244 - 3253. 27 ตุลาคม 2565

อธิศ วิชัยศิริรัตน์ และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2565). การพัฒนาแอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อแจ้งและตอบกลับข้อมูลการเรียน กรณีศึกษานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (SPUCCON 2022). 1 กรกฎาคม 2565.

พิชชาพร สินธพานนท์ และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2565). การพัฒนาวิชวลไลเซชันสาหรับแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (SPUCCON 2022). 1 กรกฎาคม 2565.

นฤมล พรรควัฒนชัย และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2565). การพัฒนาระบบจัดการการจองห้องพักและบริการธุรกิจโฮมสเตย์ กรณีศึกษาน้ำตกตายายโฮมสเตย์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (SPUCCON 2022). 1 กรกฎาคม 2565.

จุฬาลักษณ์ เดชวิจิตร์ และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2565). การวิเคราะห์คุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ดาต้าวิชวลไลเซชั่น กรณีศึกษาหน่วยงานควบคุมคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน). รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (SPUCCON 2022). 1 กรกฎาคม 2565.

ปภาวรินทร์ เสนะโลหิต ศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง และ ผศ.สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2565). การพัฒนาดิจิทัลแฟลตฟอร์มสำหรับบริหารการฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการกระทรวงกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ภายใต้การกับดูแลของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (SPUCCON 2022). 1 กรกฎาคม 2565.
_________________________________________________

2021 (พ.ศ.2564)

JOURNALS:

จิราภรณ์ ภุมรา, นิเวศ จิระวิชิตชัย, ปราลี มณีรัตน์ และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2564). การพยากรณ์ปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์โลหิตเพื่อการบริหารจัดการคลังโลหิต กรณีศึกษาธนาคารโลหิต โรงพยาบาลราชบุรี (Demand forecasting blood products for blood inventory management: A case study of blood bank of Ratchaburi Hospital. Journal of the Thai Medical Informatics Association, Vol. 7 No. 2, p. 83-90, (July - December 2021).

มนต์เทพ สุดใจ และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2564). การพัฒนาระบบการตรวจให้คะแนนคำตอบข้อสอบอัตนัยแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิคการค้นหาข้อความแบบเต็มและฟังก์ชันการเปรียบเทียบข้อความของภาษาพีเอชพี. วารสารวิทยาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (JIST), ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 หน้า 8-17. เดือนมกราคม–มิถุนายน 2564.

ชลลดา ม่วงธนัง สุรศักดิ์ มังสิงห์ และ นิเวศ จิระวิชิตชัย. (2564). การพัฒนาแบบจำลองการพิจารณาให้คะแนนสินเชื่อโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 หน้า 82-93 (มกราคม-มิถุนายน 2564).

Unnadathorn Moonpen, Surasak Mungsing and Thepparit Banditwattanawong. (2021). Classification Model Development Based on Cluster-to-Class Distance Mapping for Tourism Form Prediction of Inbound Tourism Market in Thailand. Current Applied Science and Technology Vol. 21 No. 2, pp 390-404. (April-June 2021). (in SCOPUS).

PROCEEDINGS:

อัญชลี บัวเมืองเก่า และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2564). การพัฒนาวิชวลไลเซชันสำหรับการวิเคราะห์และการทำนายผลความสำเร็จของการทำางานด้วยข้อมูลดัชนีประสิทธิภาพหลัก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 290-300. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

ชาติศิริ ศิลาแรง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2564). การพัฒนาแอพพลิเคชันไลน์แชทบอท สำหรับการให้คำแนะนาแก่ผู้ที่มีความสงสัยต่อการเสี่ยงที่จะมีอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 73-84. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

เบญญาภา ศรีสว่าง และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2564). การพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสำหรับวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคข้อเข่าเสื่อม. รายงานสืบเนื่องงานประชุมวิชาการวิทยาลัยเทคโนโนโลยีสยาม งานประชุมวิชาการ 2564 (TechCon2021). หน้า 213-221. วันที่ 31 กรกฎาคม 2564.
__________________________________________________

2020 (พ.ศ.2563)

JOURNALS:

อุณนดาทร มูลเพ็ญ สุรศักดิ์ มังสิงห์ และเทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์. (2563). ตัวแบบการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่มเพื่อการวิเคราะห์ลักษณะประจำที่จำเป็นของรูปแบบแพ็กเกจการท่องเที่ยวสำหรับตลาดการท่องเที่ยวแบบอินบาวด์ในประเทศไทย. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.ปีที่ 30 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม -ธันวาคม 2563). หน้า 656-667.

Tipaporn Supamid and Surasak Mungsing. (2020). The genetic coefficient for learning algorithm in imbalanced data of software quality: A case study of the decision making system for selecting the SMART project for initiating projects based on the concept Smart City. International Journal of Engineering Research and Technology . ISSN 0974-3154, Volume 13, Number 12 (2020), pp. 4627-4634. December 2020. (in SCOPUS).

Tipaporn Supamid and Surasak Mungsing. (2020). Integration of Techniques with Data Mining for Community Project Data Analysis from Project Specific Characteristics. International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology Volume 11, Issue 10, October 2020, pp. 737-750. (in SCOPUS).

เพชระ อินทานนท์ และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2563). การทดสอบสมรรถนะการตรวจจับของโมเดลการตรวจจับจุดสังเกตบนใบหน้า. วารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 หน้า 13-22 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563).

นายเศรษฐชัย ใจฮึก และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2563). ระบบตรวจข้อสอบอัตนัยภาษาไทยอัตโนมัติด้วยการสืบค้นเชิงความหมาย. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 หน้า 15-23. (มกราคม-มิถุนายน 2563)

Sawitree jujia and Surasak Mungsing.(2020). Learning Object Quality Assessment and Analysis System (LOQAAS) to Provide Learning Object Quality improvement recommendations. International Journal of the Computer, the Internet and Management (IJCIM), Volume 28, No. 1, (January - April 2020). pp. 66-71.

จิดาภา ตรัยเจริญวงศ์ และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2563). ตัวแบบพยากรณ์ความรุนแรงของอาการป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลจากข้อมูลเพื่อการบริหาร. Journal of the Thai Medical Informatics Association, Volume 6, Issue 1, January-June 2020, Pages 1-7.

นิสันติ ศิลประเสริฐ สุขสวัสดิ์ ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ สุรศักดิ์ มังสิงห์ และเทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์. (2563). ระบบอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์สําหรับการเพิ่มผลิตภาพของมะนาวโดยอาศัยตรรกศาสตร์คลุมเครือและการคํานวณแบบเอดจ์. วารสารวิทยาศาสตร์ แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563 หน้า 55-70.PROCEEDINGS:

Petchara Inthanon and Surasak Mungsing. (2020). Detection of Drowsiness from Facial Images in Real-Time Video Media Using Nvidia Jetson Nano. Proceedings of the 17th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2020). pp. 246-254 June 2020. (also published in IEEE Explore).

กัญญารัตน์ เย็นใจ สุรศักดิ์ มังสิงห์ และ นิเวศ จิระวิชิตชัย. (2563). ระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์การตัดสินใจในการบริหารคลังสินค้า. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6. หน้าที่ 182-189. วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม.

_________________________________________________
2019 (พ.ศ.2562)

JOURNALS:

Kattiya T. Yangyuen, Tipaporn Suppamit and Surasak Mungsing.(2019). AMPM3 criteria of algorithm summation for classifying datamining of software quality management. Journal of Software (JSW), Vol. 14, No. 1, p 36-46. (January 2019) (in SCOPUS)


PROCEEDINGS:

ชาญวิทย์ ลิ้มรัตนพิมพา ชัยพร ทบแป และ สุรศักดิ์ มังสิงห์. (2562). การศึกษาตัวแบบการจัดเก็บขยะในยุคสมาร์ทซิตี้. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 (SPUCON 2019). (19 ธันวาคม 2562).

_________________________________________________
2018 (พ.ศ.2561)

JOURNALS:

นายเศรษฐชัย ใจฮึก และ ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์ "การพัฒนาโปรแกรมการตรวจให้คะแนนข้อสอบอัตนัยอัตโนมัติด้วยวิธีการเทียบคำ", วารสารการวิจัยกาสะลองคำ ปีที่12 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2561).

สุรศักดิ์ มังสิงห์, ฐิตาภรณ์ เดชวิริยะวงศ์, สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์. (2561). การพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอัจฉริยะเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงสำหรับผู้ป่วยโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ. Journal of the Thai Medical Informatics Association, Volume 4 Issue 2 (July – December 2018), pp. 55-61.

พันโทหญิง รุ่งรัศมี สุวรรณวัฒนา และ ผศ.ดร. สุรศักดิ์ มังสิงห์. “การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก โดยใช้เทคนิคการจัดกลุ่มและแสดงผลด้วยกราฟดาต้าวิชวลไลเซชัน” วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปีที่ 16 พ.ศ. 2561.

Patarawat Pitiwan, Anongnart Srivihok, Thepparit Banditwattanawong and Surasak Mungsing “Developing an Ontology Based on Theory of Planned Behavior,” INFORMATION Vol.21 No.7, pp. 1933-1942, July 2018. (in SCOPUS).

Thoedsak Sukdao, Katanyoo Klabsuvan, and Surasak Mungsing. "Robust Face Recognition Technique with ANFIS (Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System) in Compared with Feedforward Backpropagation Neural Network Using Specific Features of Wavelet Transform and HOG (Histogram of Oriented Gradients for Feature Extraction)". THE INTERNATIONAL JOURNAL OF THE COMPUTER, THE INTERNET AND MANAGEMENT (IJCIM), Volume 26, No. 1, January - April 2018.

PROCEEDINGS:

Unnadathorn Moonpen, Surasuk Mungsing, Thepparit Banditwattanawong "Predictive Models for Tour Package in Thailand Based on the Characteristic of Inbound Tourists with Data Mining on Cloud," The 14th National Conference on Computing and Information Technology (NCCIT 2018), 5-6 July 2018, Chiang Mai, Thailand.

ทิภาพร ศุภมิตร และ สุรศักดิ์ มังสิงห์.(2561). การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยคุณภาพซอฟต์แวร์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อหาตัวแบบการพยากรณ์ความบกพร่องของซอฟต์แวร์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจําปี 2561. หน้า 2205-2215. วันที่ 20 ธันวาคม 2561.
_________________________________________________
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2196,3035
ประสบการณ์การทำงาน :
กระทรวงกลาโหม
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษารัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฯพณฯ พลเอก ธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2548 – 2549

กระทรวงกลาโหม
ตำแหน่ง: อนุกรรมการ, ในคณะกรรมการที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม(พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์)

กระทรวงอุตสาหกรรม
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ฯพณฯ วุฒิชัย สงวนวงชัย
ตำแหน่ง: คณะอนุกรรมการ, ดำเนินการโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ตำแหน่ง: อนุกรรมการม, พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตำแหน่ง: กรรมการ, พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารภาครัฐ
ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ, พิจารณาหาแนวทางการพัฒนาประเทศด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี พ.ศ. 2539-2541

กองทัพอากาศ
ตำแหน่ง: กรรมการ, จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: รองประธาน, ชมรมนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ตำแหน่ง: กรรมการ, พิจารณาโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ตำแหน่ง: ผู้ทรงคุณวุฒิ, ผู้พิจารณากลั่นกรองและประเมินประสิทธิภาพการสอนและการปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษา, สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

-----------------------------------------------------------------------------------------
ผลงานวิชาการด้านวิจัย

Praneetpolgrang, P. Aug. 1993. “Error Correction Coding in Computer Systems,” Presentation for
Florida Institute of Technology, Melbourne, Florida, USA.

Praneetpolgrang, P. Sep. 1994. “Pseudodeterministic Test Vector Generation Using Reconfigurable
Structure,” Presentation for Harris Corporation, Melbourne, Florida, USA.

Praneetpolgrang, P. and Hadjilogiou, J Jun. 1995. “Applied Combinatorics to Reliable
Computer Systems,” TIM XXXIII International Conference, Singapore.
Lursinsap, C., and Praneetpolgrang, P., “Lower bound on Hidden Neurons for Perfect Output
Fault Coverage in Binary Space,” 8th IEEE Asian Test Symposium (ATS’99), November 16-18, Shanghai, Chaina, 1999
----------------------------------------------------------------------------------------
ตำราทางวิชาการ

วิสัยทัศน์ อนาคตประเทศไทย 2570. สำนักพิมพ์ เอส-อาร์ พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด, 2541.
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems). ฉบับมาตรฐาน สำนักพิมพ์ Diamond in Business World , 2543.
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems). ฉบับสมบูรณ์และกรณีศึกษา
สำนักพิมพ์ Diamond in Business World , 2543.
การจัดการดำเนินงาน และการผลิต (Operations and Production Management). สำนักพิมพ์ Diamond in Business World, 2543.
Business@The Speed of Thought. ฉบับเรียบเรียงจาก Bill Gates. ร่วมกับ ดร. วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ สำนักพิมพ์ ดี เเอล เอส กรุงเทพฯ, 2543.
ระบบปฏิบัติการ (Operating Systems). สำนักพิมพ์ ดวงกมลสมัย จำกัด, 2545.
ความเชื่อถือได้และความคงทนต่อสภาพผิดพร่องในระบบคอมพิวเตอร์, กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ, 2546.
การจัดการดำเนินงาน และการผลิต (Operations and Production Management). ฉบับสมบูรณ์ ปรับปรุงใหม่ สำนักพิมพ์ Diamond in Business World, 2547.
-------------------------------------------------------------------------------------------
ผลงานตีพิมพ์ Journal (บางส่วน)

Chaiporn Thoppae, Nivet Jirawichitchai, and Prasong Praneetpolgrang, “Development of Efficient and Secured Electronic Transaction Document Interchange Architecture Framework among Public Sector with Blockchain Technology,” Information Technology Journal, King Mongkut’s University North Bangkok, Vol.17, No. 1, January-July, 2021.

Ekkachat Baikloy, Nivet Jirawichitchai, and Prasong Praneetpolgrang, “Development of Cyber Resilience Framework for Cloud Computing Services,” Information Technology Journal, King Mongkut’s University North Bangkok, Vol.15, No. 1, 93-102, 2019.

Suppavich Kongthanarit1, Jigyasa Bajracharya, Suppavich Kongthanarit, Somrak Petchartee, and Prasong Praneetpolgrang, “Chiang Mai Earthquakes Prediction: A Dynamic Time Warping Embed the Polynomial Contraint, ” Journal of Computers, Computer Society of the ROC, Taiwan, Vol.30, No. 2, 1-15, 2019.
-----------------------------------------------------------------------------------------
ผลงานตีพิมพ์ Conference (บางส่วน)

เกียรติศักดิ์ ลุยทอง, เอกฉัตร บ่ายคล้อย และประสงค์ ปราณีตพลกรัง, “การตรวจสอบความพร้อมและพัฒนาตัวแบบประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก,” การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ประจำปี 2561, 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.

วิลาส วิถีไพร, เอกฉัตร บ่ายคล้อย และประสงค์ ปราณีตพลกรัง, “การวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง,” การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2561, 12 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี.

Therdpong Daengsi, Prasong Praneetpolgrang and Pongpisit Wuttidittachotti, “A Study of 4G Network Performance in Thailand Referring to Download Speed,” the 2020 IEEE Symposium on Computer Applications & Industrial Electronics (ISCAIE2020), 18th - 19th April 2020, Penang, Malaysia.

Voravut Buatongjun, Chaiporn Thoppae and Prasong Praneetpolgrang “Implementing Trusted Digital Cooperation Service Systems Using Blockchain Technology,” The 6th IEEE International Conference on Robotics, Informatics, and Intelligence control Technology (RIIT2018), 4 – 6 September 2018, Asia Hotel Bangkok, Thailand.

Jirapat Phantawornchai, Ekkachat Baikloy and Prasong Praneetpolgrang, “Cybersecurity Resilience Framework Consideration of Cloud Computing,” The 6th IEEE International Conference on Robotics, Informatics and Intelligent Control Technology, 4 – 6 September 2018, Asia Hotel Bangkok, Thailand.

Wilas Witheeprai, Ekkachat Baikloy and Prasong Praneetpolgrang, “The Development of Cybersecurity Framework for Internet of Things,” The 6th International Conference on Robotics, Informatics and Intelligent Control Technology, 4-6 September 2018, Asia Hotel Bangkok, Thailand.

Sarayut Chaisuriya, Surasak Sanguanpong, Somnuk Keretho and Prasong Praneetpolgrang, “ A Security Architecture Framework for Critical Infrastructure with Ring-based Nested Network Zones,” the 10th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), January 31 - February 3, 2018, Kantary Hills Hotel, Chiangmai, Thailand.