สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (2553 - ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2540-2553)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2197
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (พ.ศ.2545-ปัจจุบัน)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2203
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196