สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประสบการณ์การทำงาน :
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง: ผู้จัดการความปลอดภัยและระบบงานเทคโนโลยี (Computer Network Security and Software Network Security)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ(C++ Programming)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพ
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ(PHP/ASP Programming)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ(Software Animation - 3DS Max)

CCF Foundation(THAILAND)
ตำแหน่ง: IT Manager and Senior Website Developer

TeleDirect Co.(Bangkok)
ตำแหน่ง: IT Manager and Senior VB 6.0 Developer

Nichada Thani Housing Project(Thailand)
ตำแหน่ง: Software Developer(C++ Programmer)

Reuters News(THAILAND)
ตำแหน่ง: Software Developer(C++ Programmer & Android/Blackberry Software Programmer)

Glovia International(THAILAND)
ตำแหน่ง: Software Developer(Java/Eclipse Programmer)

Rudolph Technology(USA)
ตำแหน่ง: Global Software Manager and Project Manager

Texas A&M University(USA)
ตำแหน่ง: Computer Science Instructor(C++ Programming)

รางวัลที่ได้รับ :
Rudolph Technologies(USA), Spiral Search Algorithm Design Excellence Year 2003
Rudolph Technologies(USA), Software Troubleshooting Excellence Year 2001
A certificate of Cisco Networking Academy Program จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2198 หรือ 084-591-5418
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
โรงเรียนนายเรืออากาศ
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ (2555-ปัจจุบัน)

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: Lab Administrator ศูนย์ ICT (2543 –2555)

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2554-2555)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: Research Assistant (2553-2555)

มหาวิทยาลัยราชฎัชสวนดุสิต
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ วิทยากรพิเศษ วิชาคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค (2551)

รางวัลที่ได้รับ :
Pirapat Chantron, Prasong Praneetpolgrang “Model for Predicting the Turnover of Employees in Public and Private Organizations using Data Mining Techniques”, The 11th The International Conference on Robotics,Informatics,Intelligence control system Technologies (RIIT 2009), Miracle Grand Convention Hotel.

Pirapat Chantron, Prasong Praneetpolgrang “Forecasting Model for the Students’ Job Turnover in Thai Industries”, Sixth International Conference on elearning for Knowledge-Based Society 17 – 18 December 2009, Assumption University, Bangkok, Thailand.

Pirapat Chantron, Prasong Praneetpolgrang “Model for the Relationship Among Major, Job and Turnover of Employees in Public and Private Organizations using Data Mining Techniques ”, IEEE Thailand Section International Conference 2009 on Computer and Information Technology 27 November 2009, Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand., Bangkok, Thailand.

พิรพัฒน์ จันทร และประสงค์ ปราณีตพลกรัง “การพัฒนาแบบจำลองเพื่อการทำนายโอกาส ในการเปลี่ยงานของบุคลากรภาครัฐและเอกชนโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล”, การประชุม วิชาการ เรื่อง ผลงานวิจัย และนวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, 15 ตุลาคม 2553, มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

Microsoft Office Specialist Master Certification (MOS)
MOS Certificated Word 2010
MOS Certificated Excel 2010
MOS Certificated PPT 2010
Certificate ICDL The International Computer Driving License
ICDL Module 3 :Word Processing
ICDL Module 4 :Spreadsheets
ICDL Module 6: Presentation
ICDL Module 7: Web Browsing and Communication Internet Police

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2663
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
NETsolution Asia Limited
ตำแหน่ง: Technical Support

NETsolution Asia Limited
ตำแหน่ง: Freelance IT Service Computer

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (พ.ศ.2549 - 2554)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2664
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
NETsolution Asia Limited
ตำแหน่ง: Technical Support

NETsolution Asia Limited
ตำแหน่ง: Freelance IT Service Computer

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (พ.ศ.2549 - 2554)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2664
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196