สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (พ.ศ.2543 - ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (พ.ศ.2549 -2553)

ผลงานวิชาการด้านวิจัย:

ปฏิภาณ ศรีสวัสดิ์, สุรชัย ทองแก้ว. “อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งควบคุมน้ำ และปุ๋ยในฟาร์มเมล่อนคิโมจิ.”. (2563). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University Conference 2020). ครั้งที่ 15. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.หน้า 1643-1652.

นริศรา จิตต์เที่ยง, สรวีย์ นีรนาถภูวดล, ภาสกร พรสี่, นิมิตร ทักษวิทยาพงศ์, สุรชัย ทองแก้ว. “อุปกรณ์เสริมตรวจจับวัตถุและช่วยเหลือการเดินทางสําหรับผู้พิการทางสายตา.”. (2562). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University Conference 2019). ครั้งที่ 14. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.หน้า 1828-1837.

ยุทธศักดิ์ ฝูงพิลา, ศรัณย์ โนราช, ณัฐนันท์ โมราสุข, ผิน ฉัตรแก้วมณี, สุรชัย ทองแก้ว. “ระบบจัดการเวอร์ชั่นของอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งผ่านบริการคลาวด์.”. (2562). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University Conference 2019). ครั้งที่ 14. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.หน้า 1857-1865.

อภิสิทธิ์ หมัดแสง, พุฒิสรรค์ แหสกุล, อนุรักษ์ แสงคํา, ผิน ฉัตรแก้วมณี, สุรชัย ทองแก้ว. “ระบบเฝ้าสังเกตอาการง่วงด้วยการประมวลผลด้วยภาพ.”. (2562). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University Conference 2019). ครั้งที่ 14. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.หน้า 1908-1917.

ณัฐวุฒิ กอแก้วปฐมกุล, ธนพัฒน์ เด่นไกรรักษ์, กฤชบ์พัทธ์ สกุลชินสีห์, ผิน แก้วฉัตรมณี, สุรชัย ทองแก้ว. “ระบบวิเคราะห์กิจวัตรประจําวันสําหรับผ้สูงอาย.”. (2561). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University Conference 2018). ครั้งที่ 13. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.หน้า 2186-2194.

สุรชัย ทองแก้ว, จิโรจน์ จริตควร และสัลยุทธ์ สว่างวรรณ. (2561). ระบบสมองกลฝังตัวเพื่อการประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยการควบคุมความเย็นสะสมของลมจ่ายออก. การประชุมวิชาการทางวิศกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41, หน้า 166-169.

วรพฤกษ์ คงเจริญ, วีรวัฒน์ แย้มโสม, นันทวัฒน์ ฮาบละคร,จิโรจน์ จริตควร,สุรชัย ทองแก้ว. “ระบบควบคุมการให้น้ำให้ปุ๋ยสําหรับการทําสวนกล้วยหอมทอง.”. (2561). รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University Conference 2018). ครั้งที่ 13. มหาวิทยาลัยศรีปทุม. หน้า 2297-2306.

ไพวรรณ มะละ, ปราลี มณีรัตน์, สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์, และสุรชัย ทองแก้ว. (2561). การพัฒนาระบบ วิเคราะห์ข้อมูลเตียงลมอัจฉริยะเพื่อลดอาการเกิดโรคแผลกดทับ. Sripatum Review of Science and Technology, 10(1), หน้า 88-101.

วีรยุทธ แก้วเกษ, จิโรจน์ จริตควร, และสุรชัย ทองแก้ว. (2560). ระบบ IOT และฐานข้อมูลสำหรับการทดสอบปัจจัยการเจริญเติบโตของพืช. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 (SPUCON2017), วันที่ 14 ธันวาคม 2560, หน้า 2207-2216

กฤษฎา พรหมมา, ลักษมี เหมนรากร, สุรชัย ทองแก้ว, และจิโรจน์ จริตควร. (2560). อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งสำหรับการควบคุมประสิทธิภาพของยาโดยการตรวจสอบอุณหภูมิ. การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 (SPUCON2017), วันที่ 14 ธันวาคม 2560, หน้า 2226-2236

S. Thongkaew and C. Charitkuan .(2018). IoT for Energy Saving of Split-Type Air Conditioner by Controlling Supply Air and Area Temperature, .22nd International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), pp. 1-4, doi: 10.1109/ICSEC.2018.8712656.
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2565)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (พ.ส.2558 - 2560)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ดูแลหลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ (พ.ศ.2554 - 2558)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (พ.ศ.2539 - 2553)

รางวัลที่ได้รับ :
- รับทุนสนับสนุนการจัดทำรายวิชาบทเรียนออนไลน์ Thai MooC จาก สก.อว.
- CompTIA Security+
- Internet and Computing Core Certification (IC3)
- Google Apps Education Certification
- Wireless Network (In)Security 101, CITEC
– Microsoft Office Specialist 2013 Certification (MOS 2013 Specialist)
– Microsoft Office Specialist Office Excel 2013
– Microsoft Office Specialist Office PowerPoint 2013

ผลงานทางวิชาการ :
- สุพล พรหมมาพันธุ์ และสิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก. (2561). ปัญญาประดิษฐ์: ก้าวสู่ยุคทองของสมองกลอัจฉริยะ. วารสารแพทยสารทหารอากาศ ปีที่ 64 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561. หน้า 108-117.
- สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก และสุพล พรหมมาพันธุ์. (2561). แนวทางการออกแบบรายวิชาการบริหารการสื่อสารและการทำงานร่วมกันด้วยเครื่องมือ Cloud-Based แห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบ Thai MOOCs. วารสารแพทยสารทหารอากาศ ปีที่ 64 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2561. หน้า 56-65.
- Sirirat Mutchimadilok, SPU-TEACHING AND LEARNING FORUM: EXPERIENCE OF LEARNING. การออกแบบบทเรียน MOOCs เพื่อการเรียนการสอนวิชาเครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตประจำวัน. Sripatum University 2016. P 52-71.
- ชัยพัทธ์ คงสมลาภ, สุรศักดิ์ มังสิงห์ และสิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก. (2558) ระบบจัดการข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง: กรณีศึกษาแผนกจัดหาศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบก. รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10. วันที่ 22 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยศรีปทุม. หน้า 1443 -1455.
- Agile Content Development, the 6th International Conference on E-Business 2007 (INCEB2007) Sripatum University 2007
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2204,2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (2560-ปัจจุบัน)

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: Lab Administrator ศูนย์ ICT (2543 –2555)

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2554-2555)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: Research Assistant (2553-2555)

มหาวิทยาลัยราชฎัชสวนดุสิต
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ วิทยากรพิเศษ วิชาคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค (2551)

รางวัลที่ได้รับ :
Pirapat Chantron, Prasong Praneetpolgrang “Model for Predicting the Turnover of Employees in Public and Private Organizations using Data Mining Techniques”, The 11th The International Conference on Robotics,Informatics,Intelligence control system Technologies (RIIT 2009), Miracle Grand Convention Hotel.

Pirapat Chantron, Prasong Praneetpolgrang “Forecasting Model for the Students’ Job Turnover in Thai Industries”, Sixth International Conference on elearning for Knowledge-Based Society 17 – 18 December 2009, Assumption University, Bangkok, Thailand.

Pirapat Chantron, Prasong Praneetpolgrang “Model for the Relationship Among Major, Job and Turnover of Employees in Public and Private Organizations using Data Mining Techniques ”, IEEE Thailand Section International Conference 2009 on Computer and Information Technology 27 November 2009, Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand., Bangkok, Thailand.

พิรพัฒน์ จันทร และประสงค์ ปราณีตพลกรัง “การพัฒนาแบบจำลองเพื่อการทำนายโอกาส ในการเปลี่ยงานของบุคลากรภาครัฐและเอกชนโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล”, การประชุม วิชาการ เรื่อง ผลงานวิจัย และนวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, 15 ตุลาคม 2553, มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

Microsoft Office Specialist Master Certification (MOS)
MOS Certificated Word 2010
MOS Certificated Excel 2010
MOS Certificated PPT 2010
Certificate ICDL The International Computer Driving License
ICDL Module 3 :Word Processing
ICDL Module 4 :Spreadsheets
ICDL Module 6: Presentation
ICDL Module 7: Web Browsing and Communication Internet Police

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2554 - ปัจจุบัน)

NETsolution Asia Limited
ตำแหน่ง: Technical Support

NETsolution Asia Limited
ตำแหน่ง: Freelance IT Service Computer

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (พ.ศ.2549 - 2554)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2212,2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (พ.ศ.2536 - 2562)

บทความวิจัย
นวรัตน์แซ่โค้ว. (2558). การพัฒนาแบบจำลองโลกเสมือนจริง สำหรับบทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การท่องโลกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่10, ฉบับที่1, (มกราคม –เมษายน 2558). หน้า 36-45.

กันยารัตน์ศรีวิสทิยกุล, กฤษณ์ไชยวงศ์, และนวรัตน์แซ่โค้ว. (2560). การวางแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับการเลือกศึกษาต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักเรียนในจังหวัดเพชรบุรี. รายงานการประชุมวิชาการ ประจำปี 2560, 7-8 ธันวาคม 2560.หน้า 399-406.

Phuricha Phonthapthim, Navarat Saekhow and Jiraporn Loonprom, (2020). A development of instructional Materials by using augmented reality about Hydrocarbon compounds for Grade 12 students of Konsarnwitthayakom school under Secondary Educational Service Area Office 30 (SESAO). Proceedings of The 5th Regional Conference on Graduate Research 2020, 18 january 2020 Sripatum University, Khonkaen, Thailand. p.p.817-829.

Aemorn Aupata, Chakkaphan Chancharoen and Navarat Saekhow. (2020). The Development of GSP Application for Computer-Assisted Instruction of Mathematics Teaching in Quadrilateral area unit of Prathom Suksa 6 at Ban Thatum Donrua School, under Maha Sarakham Primary Educational Service Area Office 1. Proceedings of The 5th Regional Conference on Graduate Research 2020, 18 january 2020 Sripatum University, Khonkaen, Thailand. p.p.245-252.

Eakkalak Thongkot, Navarat Saekhow and Pitak Polkacha, (2020). The Development of Keyboard Skills by Using Computer Games of Prathomsuksa 6 Students at Bannonsamransomsanook Shool in Nongbualamphu Primary Educational Service Area Office 1. Proceedings of The 5th Regional Conference on Graduate Research 2020, 18 january 2020 Sripatum University, Khonkaen, Thailand. p.p.765-772.

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2212,2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (พ.ศ.2544 - 2562)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2212,2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (พ.ศ.2538 - 2562)

COLUMNIST นิตยสาร CIO World & Business
ตำแหน่ง: COLUMNIST (2553 - ปัจจุบัน)
ประธาน “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 2 เครือข่ายสหกิจศึกษาของเครือข่าย อุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สมาคมสหกิจศึกษาไทย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ตำแหน่ง: ประธาน (2555 - ปัจจุบัน)

วารสาร IT News คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: บรรณาธิการ (2553-ปัจจุบัน)

รางวัลที่ได้รับ :
1. รางวัล "คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2562" ของเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน สมาคมสหกิจ
ศึกษาไทย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในการประกวดบทความทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี พ.ศ.2544
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดบทความทางวิชาการ เรื่อง “ความเป็นหนึ่งทางวิชาการ: มหาวิทยาศรีปทุม ในศตวรรษใหม่” มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี พ.ศ.2543.
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดบทความทางวิชาการ เรื่อง “คุณลักษณะของนักศึกษาไทยในอนาคต” มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปี พ.ศ.2540.
5. รางวัลชนะเลิศ การประกวดกลอน ”วันครูแห่งชาติ” ในรายการ “แว่วเพลงรัก” จัดโดย สมบัติ กิ่งกาญจนวงศ์ ในปี พ.ศ.2530.
6. บุคลากรดีเด่นด้านวิชาการ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2557
7. รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Vote) ในการประกวดสื่อดิจิทัลคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย(METhai Contest 2016) ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จัดโดยคณะกรรมการจัดงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมไทย

ผลงานบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ :
1. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout) เครือข่ายหน่วยพิทักษ์สังคม” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS ฉบับเดือน January 2017 หน้า 60-31 ISSUE 176
2. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “บทบาทไอทีกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS ฉบับเดือน February 2017 หน้า 62-63 ISSUE 177
3.บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์: วิถีแห่งอนาคต” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS ฉบับเดือน March 2017 หน้า 62-63 ISSUE 178
4. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์เรื่อง “เทรนด์ยุคใหม่ : วิถีการทำงานทางไกล ” ตีพิมพ์ในหนังสือ CIO WORD & BUSINESS ฉบับเดือน April2017 หน้า 60-61 ISSUE 179
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2212,2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (พ.ศ.2552 - 2562)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2212,2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (พ.ศ.2552 - 2562)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2212,2196