สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์

ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิสเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ. 2556-2558)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : อาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (พ.ศ. 2547-2553)

ทีมวิทยากรในหลักสูตร Cloud Computing โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากร
ด้าน Security, Business Analyst, System Analyst, Cloud computing, Internet of Thing จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2559

ผลงานทางวิชาการ:
งานวิจัย และวารสารระดับนานาชาติ
1) Banditwattanawong, T., Masdisornchote, M. and Uthayopas, P. “Multi-provider Cloud Computing Network Infrastructure Optimization”, Future Generation Computer Systems, Elsevier, vol.55, pp.116-128, 2016. (Thomson ISI impact factor 2014 = 2.786)
2) Banditwattanawong, T., Masdisornchote, M. and Uthayopas, P. 2016. “Hybrid Cloud Computing: Economy, Scalability and Responsiveness Optimization”, Chiang Mai Journal of Science, Vol.43, No.4, pp.884-896, 2016. (Thomson ISI impact factor 2015 = 0.420)
• งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1) Masawee Masdisornchote. (2012). A Sentiment Analysis Framework in Implicit Opinions for Thai Language. Proceedings of the 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 2015, 9-12 November 2015, Yokohama, Japan, pp. 357-361.
2) Banditwattanawong, T. and Masdisornchote, M. “Federated Taxonomies Toward Infrastructure-as-a-Service Evaluation”, The IRES 38th International Conference in Singapore, pp. 19-24, 2016.
3) T. Banditwattanawong and M. Masdisornchote, “Egress Cloud Computing with Big Data Attribution”, The 2nd International Conference on Communication and Computer Engineering (ICOCOE2015), Lecture Notes in Electrical Engineering Series, vol. 362, Springer, pp. 683-692, 2016, Thailand.
4) Banditwattanawong, T., Masdisornchote, M. and Uthayopas, P. 2014. “The Smart Distribution of Social Media Contents”, IEEE 2014 International Electrical Engineering Congress (iEECON2014).
5) Banditwattanawong, T., Masdisornchote, M. and Uthayopas, P. 2014. “Economical and Efficient Big Data Sharing with i-Cloud”, KIISE IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp2014). (in Scopus)
3.1.2 บทความทางวิชาการ
1) มาสวีร์ มาศดิศรโชติ. (2557). การทำเหมืองความคิดเห็นภาษาไทย. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 6. มกราคม-ธันวาคม 2557. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. หน้า 110-128.

Certification
ITPE (Information Technology Passport Examination: IP)
Data Cube: Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6
iTop Class: Professional Facebook Marketing
TPQI : Software & Applications Level 3
TPQI : Project Management Level 3
Microsoft Office Specialist (MOS) Certification on Microsoft Office Word 2013
Microsoft Office Specialist (MOS) Certification on Microsoft Office Excel 2013
Microsoft Office Specialist (MOS) Certification on Microsoft Office Powerpoint 2013
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการสถาบันวิทยบริการเทคโนโลยีดิจิทัล (พ.ศ.2565-ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (พ.ศ.2540-2553)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : อาจารย์ที่ปรึกษาภาควันเสาร์-อาทิตย์ (พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิสเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (พ.ศ.2545 - 2562)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2212,2196