ส่วนงานบริหาร

ประสบการณ์ทำงาน
Sripatum University
ตำแหน่ง: Head of Department of Computer Science (พ.ศ.2551-ปัจจุบัน)

Asia Credit Public Company Limited
ตำแหน่ง: Assistant Vice President (Technical) (พ.ศ.2539-2541)

University of the Thai Chamber of Commerce
ตำแหน่ง: Head of Department of Computer (พ.ศ.2534-2539)

ตำรา :
-Book Translator (English-Thai), “SCHUAM’S outlines: Theory and Problems of programming with Java.” 2001. John R. Hubbard, ISBN: 974-208-187-5, (จาก) McGraw-Hill.
-Book Translator (English-Thai), “Fundamental of Computing II : Abstraction, Data Structures, and Large Software System.” 2002. Allen B. Tucker,ISBN : 974-208-166-2 (จาก) McGraw-Hill.
-ธนา สุขวารี. “วิชา MAT231 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง.” 2557. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

ผลงานวิชาการด้านวิจัย :
-Thana Sukvaree, Asanee Kawtrakul, Jean Caelen. “Optimizing Coherence in Thai Text for Summarization.” 2008. IEICE journal.
-Patcharee Varasai, Chaveevan Pechsiri, Thana Sukvaree, Vee Satayamas and Asanee Kawtrakul. “Building an Annotated Corpus for Text Summarization and Question Answering.” 2008. LREC conference, Marrakech (Morocco).
-Thana Sukvaree, Asanee Kawtrakul, Jean Caelen. “Thai Text Coherence Structuring with Coordinating and Subordinating Relations for Text Summarization.” 2007. CONTEXT 2007, Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI).
-Methee Wattanamethanont, Thana Sukvaree and Asanee Kawtrakul. ”Discourse Relation Recognition by using Naive Bayesian Classifier.” 2005. The 9th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC 2005).
-Jirawan Chareonsuk, Thana Sukvaree and Asanee Kawtrakul. “Thai Elementary Discourse Unit Segmentation by Discourse Segmentation Cues and Syntactic Information.” 2005.
-Thana Sukvaree, Jirawan Charoensuk, Metee Wattanamethanont and Asanee Kawtrakul. “RST based Text Summarization with Ontology Driven in Agriculture Domain.” 2004. Workshop on Supporting Multilinguality in Agricultural Information Access.
-ศิริรัตน์ ตันตระกูล, ธนา สุขวารี. “การกำหนดปริมาณสินค้าสำรองที่เหมาะสมโดยใช้การสร้างแบบจำลอง กรณีศึกษา ธุรกิจนำเข้าสารทำความเย็น.” 2557. มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
บทความวิชาการ
-ศิริรัตน์ ตันตระกูล, ธนา สุขวารี. “การจำลองรูปแบบสินค้าคงคลัง ด้วยการกำหนดปริมาณสินค้าสำรองที่เหมาะสม กรณีศึกษา ธุรกิจนำเข้าสารทำความเย็น.” 2557. SPUCON2014.
-Norapat Permpool, Thana Sukvaree. “Ontology Web-Based Learning for Knowledge Management Boundary.” 2011. Conference of The International Journal of Arts and Science.
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2199
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
โทร : 0 2579 9120 ต่อ 2215
แฟกซ์ : 0 2579 9120 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
โรงเรียนนายเรืออากาศ
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ (2555-ปัจจุบัน)

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: Lab Administrator ศูนย์ ICT (2543 –2555)

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2554-2555)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: Research Assistant (2553-2555)

มหาวิทยาลัยราชฎัชสวนดุสิต
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ วิทยากรพิเศษ วิชาคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค (2551)

รางวัลที่ได้รับ :
Pirapat Chantron, Prasong Praneetpolgrang “Model for Predicting the Turnover of Employees in Public and Private Organizations using Data Mining Techniques”, The 11th The International Conference on Robotics,Informatics,Intelligence control system Technologies (RIIT 2009), Miracle Grand Convention Hotel.

Pirapat Chantron, Prasong Praneetpolgrang “Forecasting Model for the Students’ Job Turnover in Thai Industries”, Sixth International Conference on elearning for Knowledge-Based Society 17 – 18 December 2009, Assumption University, Bangkok, Thailand.

Pirapat Chantron, Prasong Praneetpolgrang “Model for the Relationship Among Major, Job and Turnover of Employees in Public and Private Organizations using Data Mining Techniques ”, IEEE Thailand Section International Conference 2009 on Computer and Information Technology 27 November 2009, Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand., Bangkok, Thailand.

พิรพัฒน์ จันทร และประสงค์ ปราณีตพลกรัง “การพัฒนาแบบจำลองเพื่อการทำนายโอกาส ในการเปลี่ยงานของบุคลากรภาครัฐและเอกชนโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล”, การประชุม วิชาการ เรื่อง ผลงานวิจัย และนวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, 15 ตุลาคม 2553, มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

Microsoft Office Specialist Master Certification (MOS)
MOS Certificated Word 2010
MOS Certificated Excel 2010
MOS Certificated PPT 2010
Certificate ICDL The International Computer Driving License
ICDL Module 3 :Word Processing
ICDL Module 4 :Spreadsheets
ICDL Module 6: Presentation
ICDL Module 7: Web Browsing and Communication Internet Police

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2663
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
โทร : 02-579-1111 ต่อ 2196
แฟกซ์ : 02-579-1111 ต่อ 2196