ส่วนงานบริหาร

ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน)

ผลงานวิชาการด้านวิจัย :
วรากร ประดิษฐกุล, ปราลี มณีรัตน์ และ นิเวศ จิระวิชิตชัย. (2564). ระบบแนะนำรถยนต์ให้กับลูกค้าโดยการวิเคราะห์จากการอ้างอิงถึงพฤติกรรมของผู้ใช้ (Collaborative Filtering) กรณีศึกษาบริษัท โตโยต้า บัสส์ จำกัด (Recommender System Using Collaborative Filtering A Case Study of Toyota Buzz Company Limited) .วารสารวิชาการซายน์เทค มรภ.ภูเก็ต.ปีที่ 5 ฉบับที่ 1. หน้าที่ 12-24

วันมงคล พิกุลแย้ม,ปราลี มณีรัตน์ และ นิเวศ จิระวิชิตชัย,2564. การพัฒนาระบบแสดงผลภาพเพื่อวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมโครเมตร (PM2.5) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Development of Data Visualization for Particulate Matter 2.5 micrometers Analysis in Bangkok). Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi, Vol 20, Issue 1, 2021,ISSN: 1686-8420 (Print), หน้า157-164

อภิรัฐ สุกิจบริหารและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราลี มณีรัตน์. (2564). การพัฒนาระบบ Data visualization เพื่อการสนับสนุนการให้บริการสุขภาพกรณีศึกษาหน่วยงานบริการสุขภาพในประเทศ. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 73-84. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

ภราดา สุขยิ่งและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณีรัตน์. (2564). ระบบแนะนำการตัดสินใจเพื่อการซื้อขายหุ้นสำหรับนักลงทุนมือใหม่. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 134-150. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

ศิวายุ เลศเสรีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณีรัตน์. (2564). แอปพลิเคชันแชทบอทเพื่อการให้บริการข้อมูลติดตั้งสายใยแก้วนำแสงกรณีศึกษาห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ที เอส คอมมูนิเคชั่น. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 191-200. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

เสาวลักษณ์ จินทรและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณีรัตน์. (2564). การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือเพื่อช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์กรณีศึกษาบริษัท ไอ ที บี ที คอร์ปอเรชั่น จำกัด. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 254-266. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

วรกานต์ เชื้อสิงห์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณีรัตน์. (2564). การพัฒนาระบบดาต้าวิชวลไลเซชันเพื่อสนับสนุนการวางแผนเชิงกลยุทธ์การตลาดขององค์กรประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 161-181. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

สุรวีย์ จิตพิลาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราลี มณีรัตน์. (2564). การพัฒนาการแสดงผลภาพเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรในประเทศไทย. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ปี 2564. หน้า 161-181. วันที่ 1 กรกฏาคม 2564.

นาถยา ขุนทอง และ ปราลี มณีรัตน. (2561). การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการงานซ่อมระบบเครือข่าย และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยบูทสแตรป ฟอนท์เอ็น เฟรมเวิร์ค : กรณีศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมินทร์กษัตริยาธิราช. วารสารวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีนายเรืออากาศ. ปีที1 14 ฉบับที1 1 (มกราคม - ธันวาคม 2561), หน้า 13-19.

Orapan Komnil, Paralee Maneerat, (2017), Analysis and Design of Innovative Car Park Allocation Model in Thailand Proceedings of 12th Health and Wellness Conference, (3 March 2017), p.364-375.

Paralee Maneerat, Waleeporn Jitpong and Nantaporn Sattatat. (2016). A Study of Knowledge Discovery Process using Data MiningTools, Proceeding of SPU Conference2016, (21 December 2016), p.475-484.

Poompat Wattanavinit and Paralee Maneerat.(2019). Business Intelligence Systems of Support Executive Report and Decisions Making Case Study: Top 10 Digital Disease in Samutprakan Hospital. SPUC National and International Conference 2019, Sripatum University (Chonburi), 5 July 2019. pp 223-232.

Paulino Mendoza Jr., Paralee Maneerat and Suparoek Chootongchai. (2018). Electric Vehicle Uptak in Thailand Analysis using Analytic Hierarchy Process. The 6th IEEE International Conference on Robotics, Informatics, and Intelligence Control Technology (RIIT 2018). Hotel Bangkok, Bangkok, Thailand between A - 7 September 2018. pp.156-160.

Kittiyakorn Khounarj,Paralee Maneerat and Suparoek Chootongchai. (2018). High Voltage Battery Supply Base Study in Southeast Asia Using Business Analytics. The 6th IEEE International Conference on Robotics, Informatics, and Intelligence Control Technology (RIIT 2018). Hotel Bangkok, Bangkok, Thailand between A - 7 September 2018. pp.109-112.
.
Phaiwan Mala , Paralee Maneerat , Sooksawaddee Nattawuttisit and Surachai Tongkae. (2018). Development of data analytics system of intelligent air bed for decreasing the bedsore symptom. Sripatum Review.Vol.10 Jan - Dec 2018. pp. 88-101.`.
โทร : 0 2579 9120 ต่อ 2196,2215
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (พ.ศ.2565 - ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2565)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (พ.ส.2558 - 2560)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ดูแลหลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ (พ.ศ.2554 - 2558)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (พ.ศ.2539 - 2553)

รางวัลที่ได้รับ :
- รับทุนสนับสนุนการจัดทำรายวิชาบทเรียนออนไลน์ Thai MooC จาก สก.อว.
- CompTIA Security+
- Internet and Computing Core Certification (IC3)
- Google Apps Education Certification
- Wireless Network (In)Security 101, CITEC
– Microsoft Office Specialist 2013 Certification (MOS 2013 Specialist)
– Microsoft Office Specialist Office Excel 2013
– Microsoft Office Specialist Office PowerPoint 2013

ผลงานทางวิชาการ :
- สุพล พรหมมาพันธุ์ และสิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก. (2561). ปัญญาประดิษฐ์: ก้าวสู่ยุคทองของสมองกลอัจฉริยะ. วารสารแพทยสารทหารอากาศ ปีที่ 64 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2561. หน้า 108-117.
- สิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก และสุพล พรหมมาพันธุ์. (2561). แนวทางการออกแบบรายวิชาการบริหารการสื่อสารและการทำงานร่วมกันด้วยเครื่องมือ Cloud-Based แห่งศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบ Thai MOOCs. วารสารแพทยสารทหารอากาศ ปีที่ 64 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2561. หน้า 56-65.
- Sirirat Mutchimadilok, SPU-TEACHING AND LEARNING FORUM: EXPERIENCE OF LEARNING. การออกแบบบทเรียน MOOCs เพื่อการเรียนการสอนวิชาเครื่องมือ Cloud-Based ศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตประจำวัน. Sripatum University 2016. P 52-71.
- ชัยพัทธ์ คงสมลาภ, สุรศักดิ์ มังสิงห์ และสิริรัตน์ มัชฌิมาดิลก. (2558) ระบบจัดการข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง: กรณีศึกษาแผนกจัดหาศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบก. รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 10. วันที่ 22 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยศรีปทุม. หน้า 1443 -1455.
- Agile Content Development, the 6th International Conference on E-Business 2007 (INCEB2007) Sripatum University 2007
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2204,2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (2560-ปัจจุบัน)

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: Lab Administrator ศูนย์ ICT (2543 –2555)

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2554-2555)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: Research Assistant (2553-2555)

มหาวิทยาลัยราชฎัชสวนดุสิต
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ วิทยากรพิเศษ วิชาคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค (2551)

รางวัลที่ได้รับ :
Pirapat Chantron, Prasong Praneetpolgrang “Model for Predicting the Turnover of Employees in Public and Private Organizations using Data Mining Techniques”, The 11th The International Conference on Robotics,Informatics,Intelligence control system Technologies (RIIT 2009), Miracle Grand Convention Hotel.

Pirapat Chantron, Prasong Praneetpolgrang “Forecasting Model for the Students’ Job Turnover in Thai Industries”, Sixth International Conference on elearning for Knowledge-Based Society 17 – 18 December 2009, Assumption University, Bangkok, Thailand.

Pirapat Chantron, Prasong Praneetpolgrang “Model for the Relationship Among Major, Job and Turnover of Employees in Public and Private Organizations using Data Mining Techniques ”, IEEE Thailand Section International Conference 2009 on Computer and Information Technology 27 November 2009, Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand., Bangkok, Thailand.

พิรพัฒน์ จันทร และประสงค์ ปราณีตพลกรัง “การพัฒนาแบบจำลองเพื่อการทำนายโอกาส ในการเปลี่ยงานของบุคลากรภาครัฐและเอกชนโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล”, การประชุม วิชาการ เรื่อง ผลงานวิจัย และนวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, 15 ตุลาคม 2553, มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

Microsoft Office Specialist Master Certification (MOS)
MOS Certificated Word 2010
MOS Certificated Excel 2010
MOS Certificated PPT 2010
Certificate ICDL The International Computer Driving License
ICDL Module 3 :Word Processing
ICDL Module 4 :Spreadsheets
ICDL Module 6: Presentation
ICDL Module 7: Web Browsing and Communication Internet Police

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2196
โทร : 02-579-1111 ต่อ 2196