ส่วนงานบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารี
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: Ph.D. (Computer Engineering)
Kasetsart University, Thailand

ปริญญาโท: M.Sc. (Computer Science)
Prince of Songkla University, Thailand

ปริญญาตรี: B.Sc. (Mathematics)
Prince of Songkla University, Thailand
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราลี มณีรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต
อาจารย์พิรพัฒน์ จันทร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วุฒิการศึกษา :

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท : บริหารการศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

ปริญญาโท : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี : การจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ส่วนงานระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารี
คณบดีและอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: Ph.D. (Computer Engineering)
Kasetsart University, Thailand

ปริญญาโท: M.Sc. (Computer Science)
Prince of Songkla University, Thailand

ปริญญาตรี: B.Sc. (Mathematics)
Prince of Songkla University, Thailand
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: D.Eng. (Computer Science)
Asian Institute of Technology, Thailand

ปริญญาโท: M.S. (Computer Science)
Naval Postgraduate School, U.S.A.

ปริญญาโท: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: B.S. in Engineering (Structures, Materials and Fluids)
University of South Florida, U.S.A.

Certificate: การบริหารและจัดการโทรคมนาคม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Honor: Member of the Tau Beta Pi (Florida Gamma)

ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.นิเวศ จิระวิชิตชัย
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์มาสวีร์ มาศดิศรโชติ
หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท: M.S. (Computer Science)
มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาจารย์พิมพ์วิสาข์ ติ่งเคลือบ
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อาจารย์อิศรา นาคะวิสุทธิ์
หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

วุฒิการศึกษา :
Master of Science: Computer Science
Texas A&M University, USA

Bachelor of Science: Mathematics
University of Texas at Arlington, USA

High School:
Billy Ryan High School, USA

ประกาศนียบัตร: Cisco Certified Network Associate (CCNA1-2)
Cisco Systems Inc, San Jose, CA USA
อาจารย์พิรพัฒน์ จันทร
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท : บริหารการศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

ปริญญาโท : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี : การจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาจารย์ทินภัทร บริรักษ์
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาโท: วิศยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

อาจารย์ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล
หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: วิทยศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาจารย์มาลิวรรณ บุญพลอย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประกาศนียบัตร: Java Certification
อาจารย์อดิศักดิ์ ศุภธนสินเขษม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศนียบัตร: Java Certification

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิโรจน์ จริตควร
หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: M.Eng. (Microelectronics)
Asian Institute of Technology, Thailand

ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.สุรชัย ทองแก้ว
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Communication and Integrated Systems), Tokyo Institute of Technology, Japan
M.E. (Microelectronics), Asian Institute of Technology, Thailand
B.E. (Computer Engineering), Sripatum University, Thailand
ดร.ผิน ฉัตรแก้วมณี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วุฒิการศึกษา :

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Asian Institute of Technology, Thailand

ปริญญาโท: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ส่วนงานเจ้าหน้าที่คณะ

คุณวลีพร จิตรพงษ์
หัวหน้างานฝึกอบรม

วุฒิการศึกษา :

รางวัลที่ได้รับ :
• Internet and Computing Core Certification (IC3)
- Computing Fundamentals
– Key Applications
– Living Online

Google Apps Education Certification

Prometric Site Manager Certification และ Prometric Test Center Administrator

• Microsoft Office Specialist 2010 Certification (MOS 2010 Specialist)
– Microsoft Office Specialist Office Outlook 2010
– Microsoft Office Specialist Office Word 2010
– Microsoft Office Specialist Office Excel 2010
– Microsoft Office Specialist Office PowerPoint 2010

• Microsoft Office Specialist 2007 Certification (MOS 2007 Master)
– Using Microsoft Office Word 2007
– Using Microsoft Office Excel 2007
– Using Microsoft Office PowerPoint 2007
– Using Microsoft Office Outlook 2007

• Microsoft Office Specialist 2003 Master Certification (MOS Master)
– Microsoft Office Outlook 2003 Specialist Certification
– Microsoft Office PowerPoint 2003 Specialist Certification
– Microsoft Office Excel 2003 Expert Certification
– Microsoft Office Excel 2003 Specialist Certification
– Microsoft Office Word 2003 Expert Certification
– Microsoft Office Word 2003 Specialist Certification

ICDL (The International Computer Driving License Certified) Full Pack (7 Module)

Certificate of Participation in the Training Course on Open Source Software Masterclass E: Open Customer Relationship Management with Vtiger CRM : NECTEC

Certificate of Achievement DB2 Database Administration and Developer Workshop :IBM Thailand – Academic Initiative Program

Certificate of Completion for DB2 on Campus Program “DB2 & RDA Workshop” :IBM Thailand – Academic Initiative Program
อัญชลี บัวเมืองเก่า
เจ้าหน้าที่

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: (ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม