ส่วนงานบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารี
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: Ph.D. (Computer Engineering)
Kasetsart University, Thailand

ปริญญาโท: M.Sc. (Computer Science)
Prince of Songkla University, Thailand

ปริญญาตรี: B.Sc. (Mathematics)
Prince of Songkla University, Thailand

ความเชี่ยวชาญ
1. AI (Machine Learning / Digital Platforms / NLP / Expert Systems)
2. Blockchain (Platform/Cyptocurrcy)
3. Mathematic model(Predictive model)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราลี มณีรัตน์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยรังสิต

ความเชี่ยวชาญ
1.Innovation management
2. Design thinking
3. Data mining
4. Business process management
5. System analysis and design
อาจารย์พิรพัฒน์ จันทร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วุฒิการศึกษา :

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท : บริหารการศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

ปริญญาโท : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี : การจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความเชี่ยวชาญ
1. Management Information Systems (MIS)
2.Digital literacy
3.Multimedia Application
4.Could Computing (Microsoft , Google)

ส่วนงานระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารี
คณบดีและอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: Ph.D. (Computer Engineering)
Kasetsart University, Thailand

ปริญญาโท: M.Sc. (Computer Science)
Prince of Songkla University, Thailand

ปริญญาตรี: B.Sc. (Mathematics)
Prince of Songkla University, Thailand

ความเชี่ยวชาญ
1. AI (Machine Learning / Digital Platforms / NLP / Expert Systems)
2. Blockchain (Platform/Cyptocurrcy)
3. Mathematic model(Predictive model)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์
ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: D.Eng. (Computer Science)
Asian Institute of Technology, Thailand

ปริญญาโท: M.S. (Computer Science)
Naval Postgraduate School, U.S.A.

ปริญญาโท: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี: B.S. in Engineering (Structures, Materials and Fluids)
University of South Florida, U.S.A.

Certificate: การบริหารและจัดการโทรคมนาคม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Honor: Member of the Tau Beta Pi (Florida Gamma)

ความเชี่ยวชาญ
1. Computer Network
2. Cloud Computing
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ตั้งเกรียงกิจ
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Computer Science International Program), Chulalongkorn University, Thailand, 2012

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์,2545

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2532

ความเชี่ยวชาญ
1. Artificial Intelligence
2. Data Science
3. Chatbot
4. Neural Network

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์มาสวีร์ มาศดิศรโชติ
หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ความเชี่ยวชาญ
1. Data Analytics & Visualization
2. Data mining
3. AI(Machine Learning)
4. Database System
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ ศรีวิสทิยกุล
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท: M.S. (Computer Science)
มหาวิทยาลัยรังสิต

ปริญญาตรี: บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความเชี่ยวชาญ
1. Digital Tools for Learning and Teaching on Cloud
2. Business Intelligent
3. Management Information System
อาจารย์พิมพ์วิสาข์ ติ่งเคลือบ
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความเชี่ยวชาญ
1. Could Computing (Microsoft , Google)
2. วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อจัดทำ Dash Board ด้วย Microsoft Power BI
3. AI Chatbot (Dialogflow)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อาจารย์อิศรา นาคะวิสุทธิ์
หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

วุฒิการศึกษา :
Master of Science: Computer Science
Texas A&M University, USA

Bachelor of Science: Mathematics
University of Texas at Arlington, USA

High School:
Billy Ryan High School, USA

ประกาศนียบัตร: Cisco Certified Network Associate (CCNA1-2)
Cisco Systems Inc, San Jose, CA USA

ความเชี่ยวชาญ
1.Cloud Computing
2.Computer Network
3.Cisco Certification
4.Linux Operating System
อาจารย์พิรพัฒน์ จันทร
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท : บริหารการศึกษามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยพะเยา

ปริญญาโท : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี : การจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความเชี่ยวชาญ
1. Management Information Systems (MIS)
2.Digital literacy
3.Multimedia Application
4.Could Computing (Microsoft , Google)
อาจารย์ทินภัทร บริรักษ์
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความเชี่ยวชาญ
Application
Application (Data Warehouse)
Web Application / Web Services (IOT + Conference)
Web Services - Data (Processing + Visualization + Predicting)
Database Management (CRM - ERP)
Data Analysis Definition
Network Application
Network System (Access + Distribution + Core Layers)
Network - Infrastructure
Network - Infrastructure (Gateway + VOIP)
Security Application (Data Protection Impact Assessment)
Security Application (Data Protection Officer)
Security Application (ISO27001)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

อาจารย์ชัชวาลย์ วรวิทย์รัตนกุล
หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

วุฒิการศึกษา :
ปริญญาโท: วิทยศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) (เกียรตินิยมอันดับ 1)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความเชี่ยวชาญ
1. Blockchain (Smart Contrat)
2. Python + AI
3. AI + Machine Learning
4. วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อจัดทำ Dash Board ด้วย Microsoft Power BI
อาจารย์มาลิวรรณ บุญพลอย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประกาศนียบัตร: Java Certification

ความเชี่ยวชาญ
1. AI - Chatbot
2. Programming
3. Moblie Programming
4. Database

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิโรจน์ จริตควร
หัวหน้าสาขา

วุฒิการศึกษา :

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาโท: M.Eng. (Microelectronics)
Asian Institute of Technology, Thailand

ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความเชี่ยวชาญ
1.​ Hardware.​ Digital.& analog circuit.design
2​. IoT ​(Embedded​ system​)
3.Robotics and Hardware Interfaces
ดร.สุรชัย ทองแก้ว
อาจารย์ประจำ

วุฒิการศึกษา :

Ph.D. (Communication and Integrated Systems), Tokyo Institute of Technology, Japan
M.E. (Microelectronics), Asian Institute of Technology, Thailand
B.E. (Computer Engineering), Sripatum University, Thailand

ความเชี่ยวชาญ
1. IoT Solution
2. Hardware Programming
3. Processor design and Computer Architecture
4. Embedded systems
ดร.ผิน ฉัตรแก้วมณี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วุฒิการศึกษา :

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาเอก: สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
Asian Institute of Technology, Thailand

ปริญญาโท: วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความเชี่ยวชาญ
1. Internet of Thing (IoT)
2. Embedded System
3. Robotics and Hardware Interfaces
4. Computer/Machine Vision
5. Computer Graphics and Animation

ส่วนงานเจ้าหน้าที่คณะ

คุณวลีพร จิตรพงษ์
หัวหน้างานฝึกอบรม

วุฒิการศึกษา :

รางวัลที่ได้รับ :
• Internet and Computing Core Certification (IC3)
- Computing Fundamentals
– Key Applications
– Living Online

Google Apps Education Certification

Prometric Site Manager Certification และ Prometric Test Center Administrator

• Microsoft Office Specialist 2010 Certification (MOS 2010 Specialist)
– Microsoft Office Specialist Office Outlook 2010
– Microsoft Office Specialist Office Word 2010
– Microsoft Office Specialist Office Excel 2010
– Microsoft Office Specialist Office PowerPoint 2010

• Microsoft Office Specialist 2007 Certification (MOS 2007 Master)
– Using Microsoft Office Word 2007
– Using Microsoft Office Excel 2007
– Using Microsoft Office PowerPoint 2007
– Using Microsoft Office Outlook 2007

• Microsoft Office Specialist 2003 Master Certification (MOS Master)
– Microsoft Office Outlook 2003 Specialist Certification
– Microsoft Office PowerPoint 2003 Specialist Certification
– Microsoft Office Excel 2003 Expert Certification
– Microsoft Office Excel 2003 Specialist Certification
– Microsoft Office Word 2003 Expert Certification
– Microsoft Office Word 2003 Specialist Certification

ICDL (The International Computer Driving License Certified) Full Pack (7 Module)

Certificate of Participation in the Training Course on Open Source Software Masterclass E: Open Customer Relationship Management with Vtiger CRM : NECTEC

Certificate of Achievement DB2 Database Administration and Developer Workshop :IBM Thailand – Academic Initiative Program

Certificate of Completion for DB2 on Campus Program “DB2 & RDA Workshop” :IBM Thailand – Academic Initiative Program
อัญชลี บัวเมืองเก่า
เจ้าหน้าที่

วุฒิการศึกษา :

ปริญญาตรี: (ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม