สาขาที่เปิดสอน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน้นการเตรียมบัณฑิตให้รองรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของธุรกิจในทุกภาคส่วนที่จำเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางสาขามีความมุ่งมั่นจะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จุดเด่น

สาขามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และผู้ใช้งานในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ

UploadImage ค่าเทอม      UploadImage สมัครเรียนออนไลน์  
UploadImage สามารถกู้ยืม กยศ. ลักษณะที่ 1 ได้

ค่าเทอม
- เทอม 1 ค่าเทอม 39,500 บาท
- ตลอดหลักสูตร ค่าเทอม 348,000 บาท

การชำระเงินลงทะเบียน DEK 66
- ผู้กู้ลักษณะที่ 1 ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
- ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566
- ชำระเต็มจำนวน
 

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
- นักพัฒนาเว็บไซต์
- นักการตลาดออนไลน์
- ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
- ผู้ดูแลโครงการสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทียบโอน ปวส. (ภาคปกติ, วันอาทิตย์)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน้นการเตรียมบัณฑิตให้รองรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของธุรกิจในทุกภาคส่วนที่จำเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางสาขามีความมุ่งมั่นจะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จุดเด่น

สาขามีความมุ่งมั่นจะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 

UploadImage ค่าเทอม      UploadImage สมัครเรียนออนไลน์    
UploadImage สามารถกู้ยืม กยศ. ลักษณะที่ 1 ได้


ค่าเทอม
- เทอม 1 ค่าเทอม 38,500 บาท
- ตลอดหลักสูตร ค่าเทอม 199,500 บาท

การชำระเงินลงทะเบียน DEK 66
- ผู้กู้ลักษณะที่ 1 ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
- ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566
- ชำระเต็มจำนวน

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
- นักพัฒนาเว็บไซต์
- นักการตลาดออนไลน์
- ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
- ผู้ดูแลโครงการสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - Cybersecurity

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน้นวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) แบบไร้ขีดจำกัด กับหลักสูตรขั้นเทพด้าน Data Security, PDPA, Network System และ Cloud Architecture เจาะลึกความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ สอนวิเคราะห์ระบบและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รองรับโลกอนาคตยุคดิจิทัลเช่น Digital Twin และ Blockchain พร้อมกับใบ Certificate มาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) และทักษะในดูแลระบบให้ปลอดภัยกับการบริหารจัดการฐานข้อมูลและความมั่นคง ได้ฝึกฝีมือและมีประสบการณ์จริงกับองค์กรชั้นนำต่างๆ เพื่อเติบโตเป็นผู้บริหารเทคโนโลยีดิจิทัลระดับสูง CTO, CDO หรือสร้างธุรกิจ Start up เป็นของตัวเอง

จุดเด่น

สาขามีความมุ่งมั่นจะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 

UploadImage ค่าเทอม      UploadImage สมัครเรียนออนไลน์    
UploadImage สามารถกู้ยืม กยศ. ลักษณะที่ 1 ได้


ค่าเทอม
- เทอม 1 ค่าเทอม 39,500 บาท
- ตลอดหลักสูตร ค่าเทอม 348,000 บาท

การชำระเงินลงทะเบียน DEK 66
- ผู้กู้ลักษณะที่ 1 ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
- ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566
- ชำระเต็มจำนวน

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
- นักพัฒนาเว็บไซต์
- นักการตลาดออนไลน์
- ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
- ผู้ดูแลโครงการสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปริญญาตรีที่ 2 ภาควันเสาร์-อาทิตย์ (Cyber security)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน้นการเตรียมบัณฑิตให้รองรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของธุรกิจในทุกภาคส่วนที่จำเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางสาขามีความมุ่งมั่นจะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จุดเด่น

สาขามีความมุ่งมั่นจะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 

UploadImage ค่าเทอม      UploadImage สมัครเรียนออนไลน์    
 

การชำระเงินลงทะเบียน DEK 66
- ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566
- ชำระเต็มจำนวน

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- Cyber Security Specialist
- Cyber Security Engineer / SOC Analyst
- Cyber Security Project Manager
- Penetration Tester
- Cyber Security Architect

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ศึกษาพื้นฐานทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ทั้งส่วนอุปกรณ์ (Hardware) และส่วนชุดคำสั่ง (Software) ที่ใช้ในกิจการประมวลข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชานี้สามารถทำงานเป็นนักออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ เป็นวิศวกรส่วนชุดคำสั่งที่สามารถพัฒนาชุดคำสั่งระบบและชุดคำสั่งประยุกต์ใช้งานและเป็นฝ่ายสนับสนุนเทคนิคแก่องค์กรที่นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการปฏิบัติงาน

จุดเด่น

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ออกแบบพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ล้ำหน้า นำเทรนด์ความรู้ด้าน Artificial Intelligence of Things (AIoT)  และเน้นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ทั้งส่วนอุปกรณ์ (Hardware),ส่วนชุดคำสั่ง (Software) และปัญญาประดิษฐ์(AI) พัฒนาออกแบบระบบที่รองรับเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ครอบคลุมทั้งระบบ เช่น การออกแบบอุปกรณ์ IoT การเชื่อมต่อเครือข่าย การจัดเก็บข้อมูลแบบทันเวลา(time series database) ระบบการตัดสินใจ ได้ฝึกมือในห้อง Maker Space สู่การทำงานจริงกับ Partner สมาคมไทยไอโอทีและองค์กรชั้นนำ
 

UploadImage ค่าเทอม   UploadImage สมัครเรียนออนไลน์  
 
UploadImage สามารถกู้ยืม กยศ. ลักษณะที่ 2 + Human* ได้

ค่าเทอม
- เทอม 1 ค่าเทอม 35,100 บาท
- ตลอดหลักสูตร ค่าเทอม 349,200 บาท

การชำระเงินลงทะเบียน DEK 66
- ผู้กู้ลักษณะที่ 1 ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
- ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566
- ชำระเต็มจำนวน

*หมายเหตุ :
Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ เมื่อจบการศึกษา
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- วิศวกรคอมพิวเตอร์
- วิศวกรระบบเครือข่าย
- วิศวกรระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
- วิศวกรระบบฝังตัว
- วิศวกรวางระบบคอมพิวเตอร์
- วิศวกรดูแลเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์
- ผู้ผลิตและพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- นักจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรต่างๆ ฯลฯ

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ - AIoT

เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี ออกแบบพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ล้ำหน้า นำเทรนด์ความรู้ด้าน Artificial Intelligence of Things (AIoT)  และเน้นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ทั้งส่วนอุปกรณ์ (Hardware),ส่วนชุดคำสั่ง (Software) และปัญญาประดิษฐ์(AI) พัฒนาออกแบบระบบที่รองรับเทคโนโลยี IoT (Internet of Things) ครอบคลุมทั้งระบบ เช่น การออกแบบอุปกรณ์ IoT การเชื่อมต่อเครือข่าย การจัดเก็บข้อมูลแบบทันเวลา(time series database) ระบบการตัดสินใจ ได้ฝึกมือในห้อง Maker Space สู่การทำงานจริงกับ Partner สมาคมไทยไอโอทีและองค์กรชั้นนำ

จุดเด่น

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ศึกษาพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ โดยเน้นการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) ทั้งส่วนฮาร์ดแวร์ (Hardware) และส่วนชุดคำสั่ง (Software) ชุดคำสั่งประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยี VLSI และระบบเครือข่าย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 

UploadImage ค่าเทอม      UploadImage สมัครเรียนออนไลน์    
UploadImage สามารถกู้ยืม กยศ. ลักษณะที่ 2 + Human* ได้

ค่าเทอม
- เทอม 1 ค่าเทอม 35,100 บาท
- ตลอดหลักสูตร ค่าเทอม 349,200 บาท

การชำระเงินลงทะเบียน DEK 66
- ผู้กู้ลักษณะที่ 1 ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
- ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566
- ชำระเต็มจำนวน

*หมายเหตุ :
Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ เมื่อจบการศึกษา
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- วิศวกรคอมพิวเตอร์
- วิศวกรระบบเครือข่าย
- วิศวกรระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
- วิศวกรระบบฝังตัว
- วิศวกรวางระบบคอมพิวเตอร์
- วิศวกรดูแลเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์
- ผู้ผลิตและพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- นักจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรต่างๆ ฯลฯ

วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (New)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (CSI) ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Full Stack ซึ่งปัจจุบัน การขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล มีความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันและดิจิทัลแพลตฟอร์มที่สามารถทำงานแบบฉลาด (Smart) เช่น ระบบการซื้อ-ขายอัจฉริยะ ที่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมความต้องการของลูกค้า (Customer Insight) สามารถคาดการณ์ ทำนาย ความต้องการใหม่ๆ และยอดขายในอนาคตได้

นอกจากนี้ ธุรกิจใหม่ที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ปัญญาประดิษฐ์ บล็อกเชน ในรูปแบบสกุลเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) การลงทุนแบบใหม่ เช่น DeFi, NFT, Metaverse ล้วนต้องการความสามารถของนักพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ที่มีความสามารถทั้งด้านการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ การออกแบบการใช้งานซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (Front-end) และการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนติดต่อการทำงานกับระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น ระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระบบคลาวด์ อาจเรียกได้ว่า นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Full Stack ในแบบ “เขียน ครบ จบในคนเดียว”

ปัจจุบัน ทั้งภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล มีความต้องการบุคลากรในตำแหน่งงาน นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Full Stack เป็นจำนวนมาก สาขาวิชา “วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์” จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการผลิตบุคลากร สายการพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศ โดยผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทั้งองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งวิทยากร และสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกับตัวจริงประสบการณ์จริง

จุดเด่น

1. หลักสูตร CSI เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Full Stack “เขียน ครบ จบในคนเดียว” ซึ่งมีความทันสมัยและอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศมีความต้องการบุคคลากรในสายงานนี้สูงมาก

2. หลักสูตร CSI ได้เสริมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล A B C D I
                A: AI (Artificial Intelligence)
                B: Block chain
                C: Cloud Computing
                D: Big Data
                I: IoT (Internet of Things)
                เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่
 

UploadImage ค่าเทอม      UploadImage สมัครเรียนออนไลน์    
UploadImage สามารถกู้ยืม กยศ. ลักษณะที่ 2 + Human* ได้

ค่าเทอม
- เทอม 1 ค่าเทอม 36,100 บาท
- ตลอดหลักสูตร ค่าเทอม 362,000 บาท

การชำระเงินลงทะเบียน DEK 66
- ผู้กู้ลักษณะที่ 1 ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
- ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566
- ชำระเต็มจำนวน

*หมายเหตุ :
Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ เมื่อจบการศึกษา
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30%
ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

นักพัฒนาซอฟต์แวร์
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานซอฟต์แวร์
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
นักวิเคราะห์ข้อมูล
โปรแกรมเมอร์

UploadImage

วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (New) - Full Stack Developer

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (CSI) ได้รับการออกแบบมาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Full Stack ซึ่งปัจจุบัน การขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล มีความต้องการใช้งานซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันและดิจิทัลแพลตฟอร์มที่สามารถทำงานแบบฉลาด (Smart) เช่น ระบบการซื้อ-ขายอัจฉริยะ ที่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมความต้องการของลูกค้า (Customer Insight) สามารถคาดการณ์ ทำนาย ความต้องการใหม่ๆ และยอดขายในอนาคตได้

นอกจากนี้ ธุรกิจใหม่ที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ปัญญาประดิษฐ์ บล็อกเชน ในรูปแบบสกุลเงินดิจิทัล (คริปโตเคอเรนซี) การลงทุนแบบใหม่ เช่น DeFi, NFT, Metaverse ล้วนต้องการความสามารถของนักพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่ที่มีความสามารถทั้งด้านการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ การออกแบบการใช้งานซอฟต์แวร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (Front-end) และการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนติดต่อการทำงานกับระบบสนับสนุนต่างๆ เช่น ระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ระบบคลาวด์ อาจเรียกได้ว่า นักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Full Stack ในแบบ “เขียน ครบ จบในคนเดียว”

ปัจจุบัน ทั้งภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล มีความต้องการบุคลากรในตำแหน่งงาน นักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นจำนวนมาก สาขาวิชา “วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์” จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการผลิตบุคลากร สายการพัฒนาซอฟต์แวร์ของประเทศ โดยผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทั้งองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งวิทยากร และสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกับตัวจริงประสบการณ์จริง

จุดเด่น

1. หลักสูตร CSI เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Full Stack “เขียน ครบ จบในคนเดียว” ซึ่งมีความทันสมัยและอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศมีความต้องการบุคคลากรในสายงานนี้สูงมาก

2. หลักสูตร CSI ได้เสริมทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล A B C D I
                A: AI (Artificial Intelligence)
                B: Block chain
                C: Cloud Computing
                D: Big Data
                I: IoT (Internet of Things)
                เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่

3. หลักสูตร CSI เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง


UploadImage
 

UploadImage ค่าเทอม      UploadImage สมัครเรียนออนไลน์    
UploadImage สามารถกู้ยืม กยศ. ลักษณะที่ 2 + Human* ได้

ค่าเทอม
- เทอม 1 ค่าเทอม 36,100 บาท
- ตลอดหลักสูตร ค่าเทอม 362,000 บาท

การชำระเงินลงทะเบียน DEK 66
- ผู้กู้ลักษณะที่ 1 ชำระเริ่มต้น 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
- ผู้ชำระเงินสด งวดแรกชำระ 15,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 เมษายน 2566
- ชำระเต็มจำนวน

*หมายเหตุ :
Human* คือสาขาที่ร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์
(Human Capital) ผู้กู้ยืม รับเงื่อนไขพิเศษ 2 ต่อ เมื่อจบการศึกษา
ต่อที่ 1 ลดเงินต้น 30%

ต่อที่ 2 ลดดอกเบี้ย 0.5% ต่อปี (จากปกติ 1% ต่อปี)  

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

นักพัฒนาซอฟต์แวร์
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานซอฟต์แวร์
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
นักวิเคราะห์ข้อมูล
โปรแกรมเมอร์

 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (M.S.IT.) มีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มีโอกาสปฏิบัติจริง มีการแลกเปลี่ยนความคิดและวิสัยทัศน์กับคณาจารย์ในหลักสูตรและผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มาจากทั้งในภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมไอที เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และสร้างความเป็นผู้นำ และผู้ประกอบการยุคใหม่ในวงการไอทีในอนาคต นอกจากนี้เนื้อหาในหลักสูตร M.S.IT. ได้บรรจุเทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging Technology) ไว้ในวิชาเลือก เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาที่มีเนื้อหาครอบคลุมเทคโนโลยีสมัยใหม่ตามความชอบและถนัดของตนเองเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะประสบการณ์และคุณลักษณะที่ตรงความต้องการของตลาดไอทีในปัจจุบัน 
วิชาในหลักสูตร
COURSE OFFERED
วิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Courses)
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ, ขั้นตอนวิธีและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น, ระบบสารสนเทศ, ระบบจัดการฐานข้อมูล, การวิเคราะห์ ออกแบบและการสร้างระบบ, เครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบโทรคมนาคม

วิชาบังคับ (Required Courses)
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบฐานข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่, เทคโนโลยีดิจิทัลอุบัติใหม่, การวิเคราะห์และออกแบบระบบการจัดการกระบวนการทางธุรกิจดิจิทัล, ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

วิชาเลือก (Elective Courses)
สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ก 2 ให้เลือกเรียน 9 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนแผน ข ให้เลือกเรียน 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้
สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่, ระบบธุรกิจอัจฉริยะและการสนับสนุนการตัดสินใจ, เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์, การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการโครงการ, การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล, อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง, หัวข้อพิเศษในเทคโนโลยีสารสนเทศ 1, หัวข้อพิเศษในเทคโนโลยีสารสนเทศ 2, หัวข้อพิเศษในเทคโนโลยีสารสนเทศ 3


วิทยานิพนธ์ (สำหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)
วิทยานิพนธ์

สารนิพนธ์ (สำหรับนักศึกษา แผน ข)
สารนิพนธ์

จุดเด่น

1. เรียน 1 ปี จำนวน 36 หน่วยกิต มีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ดูแลอย่างใกล้ชิด
2. ตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสายงาน IT ของ กพ.
3. เรียนจบจากสาขาที่ไม่ใช่ไอที ก็สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรฯได้ โดยทางหลักสูตรฯ จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานไอทีก่อนเรียน
4. สนับสนุนส่งเสริมการสอบ IT Certificate และ ประกาศนียบัตรคุณวุฒิทางวิชาชีพ
5. เน้นการเรียนการสอนเชิงรุกที่ให้ผู้เรียนมีกระบวนการเรียนรู้ การคิดและการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยอิงหลักการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
6. หลักสูตรฯสร้างความเป็น IT มืออาชีพ เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยมีอาจารย์ชั้นนำด้านไอทีและผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยมาร่วมสอน
7. ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยหลักสูตรฯจัดกิจกรรมส่งเสริมในโครงการต่างๆเพื่อให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการและสามารถนำไปประกอบกิจการหลังจากจบหลักสูตรฯได้
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ : 
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561 
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานสารนิพนธ์ :
หลักเกณฑ์การตีพิมพ์ผลงานสารนิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561   

คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 
ปฏิทินการศึกษา 2565   
 

UploadImage ค่าเทอม      UploadImage สมัครเรียนออนไลน์   

 

รางวัลนักศึกษาดีเด่น ระดับปริญญาโท
 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)


UploadImage
 
ทำเนียบนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S.IT.) คลิก

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- ผู้ประกอบการยุคใหม่
- ผู้บริหารโครงการระบบและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้บริหารสูงสุดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO)
- ผู้จัดการฝ่ายคอมพิวเตอร์
- ผู้จัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน System Integration and Business Analyst
- ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ผู้บริหารด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบ
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโครงการ
- อาจารย์สถาบันการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความเข้าใจในแนวคิดและทักษะการทำวิจัยทั้งแบบเชิงทดลอง (Experimental Research) และเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อสร้างผลงานที่โดดเด่นระดับ Cutting Edge พร้อมด้วยคณาจารย์มีความเชี่ยวชาญเชิงลึกโดยมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งยังมีประสบการณ์และผลงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง ปี 2562
Course Structure 48 
UploadImage

วิชาในหลักสูตร
COURSE OFFERED
วิชาเสริมพื้นฐาน (Remedial Courses)
การวิเคราะห์ ออกแบบและการสร้างระบบ, ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบฐานข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่, ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การประมวลผลแบบคลาวด์ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 
วิชาบังคับ (Required Courses)
หัวข้อพิเศษระดับดุษฎีบัณฑิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1, หัวข้อพิเศษระดับดุษฎีบัณฑิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2, สัมมนาวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูงสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์

จุดเด่น

      เน้นการทำวิจัยขั้นสูงที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและแก้ไขปัญหาของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม และภาคสังคม โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัลสมัยใหม่ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ บล็อกเชน การประมวลผลแบบคลาวด์ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ข้อมูลขนาดใหญ่ และอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง
  • หลักสูตรมุ่งเน้นการบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความเข้าใจที่ลึกซึ้งในแนวคิดและทักษะการทำวิจัยทั้งแบบเชิงทดลอง (Experimental Research) และเชิงสำรวจ (Survey Research) เพื่อสร้างผลงานที่โดดเด่นล้ำหน้าทันสมัย
  • เน้นการวิจัยที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ และร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อกำหนดโจทย์วิจัยร่วมกันและหาคำตอบเชิงนวัตกรรมที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล
  • หลักสูตรมีความพร้อมในการสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถสมัครขอรับทุนวิจัยระดับชาติ อาทิ ทุนวิจัย วช. ทุนวิจัย สกว. ทุนวิจัย สกอ. และ ทุนวิจัย กสทช.
  • คณาจารย์มีความพร้อมในการให้คำปรึกษาด้านการทำวิจัยเพื่อให้สำเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษา

    คะแนนสอบภาษาอังกฤษ ระดับ B2 ขึ้นไป (ตารางเทียบระดับความสามารถของ CERF ไฟล์แนบ)

UploadImage ค่าเทอม      UploadImage สมัครเรียนออนไลน์  

 
 รางวัลนักศึกษาดีเด่น ระดับปริญญาเอก
 จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)
 
UploadImage
 
ทำเนียบผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.IT.) คลิก

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 อาจารย์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนักวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลนักวิชาการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้บริหารระดับสูงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นักวางแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล