หลักสูตร/สาขา

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (2553 - ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2540-2553)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2197
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (พ.ศ.2556)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ (พ.ศ 2550)

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ (พ.ศ.2550)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ (พ.ศ.2550-2553)

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ (พ.ศ.2549-2553)

รางวัลที่ได้รับ :
Scholaship of the Centre of Excellence in Mathematics the Commission on Higher Education, Thailand from 2009-2010.

Scholaship of the 90th Anniversary of Chulalongkorn University Fund (Ratchadaphiseksomphot Endowment Fund), Thailand, from 2009-2012.

ผลงานวิชาการด้านวิจัย:
งานวิจัย
- Preecha Tangkraingkij. “Significant Frequency Range of Brain Wave Signals for Authentication.” 2015. Studies in Computational Intelligence 612 (Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing 2015, 103-113.
- Preecha Tangkraingkij, Chidchanok Lursinsap, Siripun Sanguansintukul, Tayard Desudchit. “Insider and outsider person authentication with minimum number of brain wave signals by neural and homogeneous identity filtering.” 2012. Neural computing and application 2012.
- Preecha Tangkraingkij, “Personal Authentication by Brainwave.” 2013. TMI-NCMedInfo 2013, 115-121.
- Preecha Tangkraingkij, Chidchanok Lursinsap, Siripun Sanguansintukul, Tayard Desudchit. “Personal identification by EEG using ICA and neural network.” 2010. ICCSA (3), 419-430.
- Preecha Tangkraingkij, Chidchanok Lursinsap, Siripun Sanguansintukul, Tayard Desudchit. “Selecting relevant EEG signal locations for personal identification problem using ICA and neural network.” 2009. ACIS-ICIS, 616-621.

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2193
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (พ.ศ.2544-ปัจจุบัน)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2200
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย (2549 - 2553)

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชา (2548 - 2548)

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชา (2544 - 2547)

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2542 - 2543)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง: ผู้จัดการส่วน (2533 - 2541)

ธนาคารทหารไทย จำกัด
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ (2526 - 2532)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2200
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (2551 - ปัจจุบัน)

คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2550 - 2551)

คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (2548 - 2550)

คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2536 - 2548)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2198
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196