หลักสูตร/สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน้นการเตรียมบัณฑิตให้รองรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของธุรกิจในทุกภาคส่วนที่จำเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางสาขามีความมุ่งมั่นจะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ

จุดเด่น

สาขามีความมุ่งมั่นจะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์การทำงาน :
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง: ผู้จัดการความปลอดภัยและระบบงานเทคโนโลยี (Computer Network Security and Software Network Security)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ(C++ Programming)

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพ
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ(PHP/ASP Programming)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ(Software Animation - 3DS Max)

CCF Foundation(THAILAND)
ตำแหน่ง: IT Manager and Senior Website Developer

TeleDirect Co.(Bangkok)
ตำแหน่ง: IT Manager and Senior VB 6.0 Developer

Nichada Thani Housing Project(Thailand)
ตำแหน่ง: Software Developer(C++ Programmer)

Reuters News(THAILAND)
ตำแหน่ง: Software Developer(C++ Programmer & Android/Blackberry Software Programmer)

Glovia International(THAILAND)
ตำแหน่ง: Software Developer(Java/Eclipse Programmer)

Rudolph Technology(USA)
ตำแหน่ง: Global Software Manager and Project Manager

Texas A&M University(USA)
ตำแหน่ง: Computer Science Instructor(C++ Programming)

รางวัลที่ได้รับ :
Rudolph Technologies(USA), Spiral Search Algorithm Design Excellence Year 2003
Rudolph Technologies(USA), Software Troubleshooting Excellence Year 2001
A certificate of Cisco Networking Academy Program จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2198 หรือ 084-591-5418
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
PettersGroup IT Technology, USA
ตำแหน่ง: ผู้ประสานงานด้านลอจิสติกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2547-2554)

Best-Sell-USA, Thailand
ตำแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด (2546-2554)

TLC Technology (Data Recovery), USA
ตำแหน่ง: ผู้ดูแลระบบ (2545-2546)

มหาวิทยาลัยรังสิต (นานาชาติ)
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ (2551-2552)

วิทยาลัยราชพฤกษ์ (ปริญญาโท)
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ (2551-2552)

รางวัลที่ได้รับ :
A certificate of Cisco Networking Academy Program จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2008 Wasuwath Pongkachorn, “Information Security: An Application Software Perspective”, The Journal, Vol 110, April 2008

A certificate of academic achievement from Bellevue University

A certificate of an outstanding IT college student from National Dean’s List

An eBay PowerSeller Certificate
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2665
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
NETsolution Asia Limited
ตำแหน่ง: Technical Support

NETsolution Asia Limited
ตำแหน่ง: Freelance IT Service Computer

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (พ.ศ.2549 - 2554)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2664
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
โรงเรียนนายเรืออากาศ
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ (2555-ปัจจุบัน)

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ คณะเทคโนโลยีอุตสหกรรม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: Lab Administrator ศูนย์ ICT (2543 –2555)

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (2554-2555)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: Research Assistant (2553-2555)

มหาวิทยาลัยราชฎัชสวนดุสิต
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ วิทยากรพิเศษ วิชาคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค (2551)

รางวัลที่ได้รับ :
Pirapat Chantron, Prasong Praneetpolgrang “Model for Predicting the Turnover of Employees in Public and Private Organizations using Data Mining Techniques”, The 11th The International Conference on Robotics,Informatics,Intelligence control system Technologies (RIIT 2009), Miracle Grand Convention Hotel.

Pirapat Chantron, Prasong Praneetpolgrang “Forecasting Model for the Students’ Job Turnover in Thai Industries”, Sixth International Conference on elearning for Knowledge-Based Society 17 – 18 December 2009, Assumption University, Bangkok, Thailand.

Pirapat Chantron, Prasong Praneetpolgrang “Model for the Relationship Among Major, Job and Turnover of Employees in Public and Private Organizations using Data Mining Techniques ”, IEEE Thailand Section International Conference 2009 on Computer and Information Technology 27 November 2009, Rama Garden Hotel, Bangkok, Thailand., Bangkok, Thailand.

พิรพัฒน์ จันทร และประสงค์ ปราณีตพลกรัง “การพัฒนาแบบจำลองเพื่อการทำนายโอกาส ในการเปลี่ยงานของบุคลากรภาครัฐและเอกชนโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล”, การประชุม วิชาการ เรื่อง ผลงานวิจัย และนวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน, 15 ตุลาคม 2553, มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

Microsoft Office Specialist Master Certification (MOS)
MOS Certificated Word 2010
MOS Certificated Excel 2010
MOS Certificated PPT 2010
Certificate ICDL The International Computer Driving License
ICDL Module 3 :Word Processing
ICDL Module 4 :Spreadsheets
ICDL Module 6: Presentation
ICDL Module 7: Web Browsing and Communication Internet Police

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2663
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
Bachelor of Science (Information and Communication Technology)
B.S. (Information and Communication Technology)
 

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร


ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ  จันทร์ - ศุกร์  เวลา 9.00 - 17.00 น.


จุดเด่นของหลักสูตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเศและการสื่อสารได้ร่างขึ้นโดยอาศัยเกณฑ์ที่ตั้งโดยสมาคม ACM (Association of Computing Machinery) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาจัดทำขึ้นและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก การศึกษาเน้นการจัดเตรียมบัณฑิตให้รองรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของธุรกิจ ภาครัฐ ความต้องการในวงการแพทย์ ความต้องการในวงการศึกษา และความต้องการในธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป

ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานในองค์กรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ นักศึกษาจะได้รู้จักระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การใช้โปรแกรมเบื้องต้น และศาสตร์อื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน อาทิเช่น การตลาดอิเล็กทรอนิคส์ การบริหารจัดการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายเชิงประยุกต์โดยมีการเน้นการเรียนรู้แนวทางด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคต อาทิเช่น  Microsoft TechDays, glThailand (Google Developer), และ Cisco Networking Academy เป็นต้น


รายละเอียด
ศึกษาให้รู้จักระบบและเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น การใช้โปรแกรมเบื้องต้น และศาสตร์อื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน อาทิเช่น การตลาดอิเล็กทรอนิคส์ การบริหารจัดการโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายเชิงประยุกต์โดยมีการเน้นการเรียนรู้แนวทางด้านเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคต อาทิเช่น Microsoft TechDays, glThailand (Google Developer), และ Cisco Networking Academy เป็นต้น

ทางมหาวิทยาลัยมีศูนย์ข้อมูล (Data Center) และศูนย์สำรอง (Backup Site) ที่ได้มาตรฐาน มีระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ที่มีความพร้อม ทันสมัย และมีความมั่งคงในการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย เพื่อให้รองรับการเรียน การสอน การค้นคว้า และการวิจัย


เนื้อหาวิชา
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage

UploadImage


#เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม #ไอที ศรีปทุ #สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศรีปทุม #สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียนเกี่ยวกับอะไร #คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีสาขาอะไรบ้าง #สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรียนยากไหม #สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำงานอะไร
 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

- นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
- นักพัฒนาเว็บไซต์
- นักการตลาดออนไลน์
- ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
- ผู้ดูแลโครงการสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เน้นการเตรียมบัณฑิตให้รองรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของธุรกิจในทุกภาคส่วนที่จำเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางสาขามีความมุ่งมั่นจะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานในองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ


View 15486