วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เน้นศึกษากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการ ทฤษฎีของวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภายใต้เว็บเทคโนโลยีและโมบาย ตลอดจนการควบคุมการดำเนินงานของคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่น

- เน้นเรียนการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้งานจริงบนอุปกรณ์โมบายและเว็บ เช่น Smart Phone, Tablet
- ผู้เรียนได้ปฎิบัติจริงในห้องปฎิบัติการโมบายที่มีความทันสมัย ที่รองรับระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ระบบปฎิบัติการไอโอเอส (iOS) ระบบปฎิบัติการ Windows และอื่นๆ

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- โปรแกรมเมอร์พัฒนาแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์โมบายและเว็บ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานต่าง
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
- เจ้าหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์
ฯลฯ

รายละเอียด

ชื่อหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)
Bachelor of Science (Applied Computer Science)
B.Sc. (Applied Computer Science)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

UploadImage

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น. 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ เน้นศึกษากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ อย่างมีเหตุผล โดยใช้หลักการ ทฤษฎีของวิทยาการคอมพิวเตอร์มาประยุกต์กับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ภายใต้เว็บเทคโนโลยีและโมบาย ตลอดจนการควบคุมการดำเนินงานของคอมพิวเตอร์ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยวิชาแกนทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
คือ ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบปฏิบัติการ การคำนวณโดยใช้ตัวเลขและสัญลักษณ์ ฐานข้อมูล ภาษาโปรแกรม และวิศวกรรมส่วนชุดคำสั่ง วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ คือ วิชาแคลคูลัส ความน่าจะเป็นและสถิติ และคณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีวิชาภาษา และการสื่อสาร มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อีกจำนวนหนึ่ง เพื่อเพิ่มความเข้าใจสภาพสังคมและสภาวะแวดล้อมในการประกอบอาชีพ

จุดเด่นของสาขา
คือเน้นศึกษาในศาสตร์ของการประยุกต์ความรู้ด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันกับความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์และออกแบบระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ซึ่งหลักสูตรนี้ได้เน้นการพัฒนาแอพพลิเคชันที่ใช้งานจริงบนอุปกรณ์โมบายและเว็บ เช่น Smart Phone, Tablet ผู้เรียนจะได้ปฎิบัติจริงในห้องปฎิบัติการโมบายที่มีความทันสมัย ซึ่งรองรับทั้งระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ (Android), ระบบปฎิบัติการไอโอเอส (iOS), ระบบปฎิบัติการ Windows และอื่นๆ 

เพื่อผลิตบุคลากรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีทักษะความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะซอฟต์แวร์ที่ทำงานในสภาวะแวดล้อมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์แท๊บเลต หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งมีความต้องการนักพัฒนาซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้เป็นความสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่ต้องการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยี การวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่เก่งและดี อาชีพหลักที่เป็นได้ มีดังนี้ 
- นักวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
- นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบงานฐานข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์โมบาย
- นักวิชาชีพอิสระที่สามารถใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์กับการทำงานบนอุปกรณ์โมบาย

คุณสมบัติ
(1) ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(2) การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
- นักเรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- นักเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง
- โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือการสอบสัมภาษณ์รวมทั้งพิจารณาจากผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและคะแนนสอบโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

แผนการเรียน
วิทย์ - คณิต 
ศิลป์ - คำนวณ 
ศิลป์ - สังคม 
ศิลป์ - ภาษา 
ศิลป์ - จีน 
ศิลป์ - ญี่ปุ่น 
เทียบเท่า (อาชีวะ) 

เทียบเท่า (กศน.) 
สำเร็จการศึกษา ม.6 
ค่าเทอม รายเทอม 34,400 บาท
ตลอดหลักสูตร 275,300 บาท
จำนวนเทอม 8 เทอม
ทุนการศึกษา กยศ. กรอ.


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


UploadImage


 

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (2553 - ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2540-2553)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2197
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (พ.ศ.2556)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ (พ.ศ 2550)

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ (พ.ศ.2550)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ (พ.ศ.2550-2553)

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ตำแหน่ง: อาจารย์พิเศษ (พ.ศ.2549-2553)

รางวัลที่ได้รับ :
Scholaship of the Centre of Excellence in Mathematics the Commission on Higher Education, Thailand from 2009-2010.

Scholaship of the 90th Anniversary of Chulalongkorn University Fund (Ratchadaphiseksomphot Endowment Fund), Thailand, from 2009-2012.
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2193
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (พ.ศ.2544-ปัจจุบัน)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2200
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย (2549 - 2553)

สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชา (2548 - 2548)

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชา (2544 - 2547)

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2542 - 2543)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่ง: ผู้จัดการส่วน (2533 - 2541)

ธนาคารทหารไทย จำกัด
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ (2526 - 2532)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2200
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (2551 - ปัจจุบัน)

คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2550 - 2551)

คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (2548 - 2550)

คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2536 - 2548)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2198
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196