คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น Bl (Business lntelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และ ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย

จุดเด่น

เน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น Bl (Business lntelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และ ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

- เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงานที่มีระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานธุรกิจ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้านซอฟต์แวร์ (Support)
- เจ้าหน้าที่ฝ่าย E – Learning
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานสำนักงาน
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- เลขานุการ
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีคอมพิวเตอร์หรือระบบบริหารงานบุคคล
ฯลฯ

รายละเอียด


ชื่อหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
Bachelor of Business Administration (Business Computer)
B.B.A (Business Computer)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร
วิทย์ - คณิต 
ศิลป์ - คำนวณ 
ศิลป์ - สังคม 
ศิลป์ - ภาษา 
ศิลป์ - จีน 
ศิลป์ - ญี่ปุ่น 
เทียบเท่า (อาชีวะ) 
เทียบเท่า (กศน.) 
สำเร็จการศึกษา ม.6 

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30         หน่วยกิต
                        - กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       9 -13     หน่วยกิต
                        - กลุ่มสาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร                 9 -15     หน่วยกิต
                        - กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์        5 -13     หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ           94         หน่วยกิต
                        - กลุ่มวิชาแกน                                         31           หน่วยกิต
                        - กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                    42          หน่วยกิต
                        - กลุ่มวิชาเอกเลือก                                      6          หน่วยกิต
                        - กลุ่มวิชาโท                                           15          หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี            6       หน่วยกิต

คุณสมบัติ

(1) ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(2) การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
- นักเรียนที่เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- นักเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง
- โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และ/หรือการสอบสัมภาษณ์รวมทั้งพิจารณาจากผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและคะแนนสอบโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานคณะกรรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ระยะเวลาการศึกษา หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
เรียนในเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์  เวลา 9.00 - 17.00 น. 

จุดเด่นของหลักสูตร
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเเทศและการประยุกต์เทคโนโลยีกับงานธุรกิจและการจัดการ โดยเน้นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านงานธุรกิจ เช่น Bl (Business lntelligence) ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ และ ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) สำหรับการวางแผนการบริหารธุรกิจขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจ โดยตลอดหลักสูตรการเรียนจะเน้นการฝึกทักษะสู่ภาคปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมในห้องปฎิบัติการที่ทันสมัย

 
UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

คณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสบการณ์การทำงาน :
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2544 - ปัจจุบัน)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2214
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ (2558-ปัจจุบัน)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ดูแลหลักสูตรเสาร์-อาทิตย์ (2554-2558)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2539 -2553)

รางวัลที่ได้รับ :
– Microsoft Office Specialist 2013 Certification (MOS 2013 Specialist)
– Microsoft Office Specialist Office Excel 2013
– Microsoft Office Specialist Office PowerPoint 2013
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2204
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2541 - ปัจจุบัน)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2206
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
COLUMNIST นิตยสาร CIO World & Business
ตำแหน่ง: COLUMNIST (2553 - ปัจจุบัน)

ประธาน “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่นที่ 2 เครือข่ายสหกิจศึกษาของเครือข่าย อุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สมาคมสหกิจศึกษาไทย ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ อุดมศึกษา
ตำแหน่ง: ประธาน (2555 - ปัจจุบัน)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2549 - ปัจจุบัน)

คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา (2547 - 2548)

คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: เลขานุการ คณะสารสนเทศศาสตร์ (2542 - 2546)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2538 - 2541)

Correspondence Supervisor at Star Petroleum Refinery (JGC Corporation) มาบตาพุด, จ.ระยอง
ตำแหน่ง: Supervisor (2536 - 2537)

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน ประธานชมรมวาทศิลป์ และอาจารย์ประจำ มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง: หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ (2528 - 2532)

โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2211
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2550-ปัจจุบัน)

คณะสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2541-2550)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2537-2539)

รางวัลที่ได้รับ :
ผลงานตีพิมพ์เรื่อง Assistant Professor Paralee Maneerat. Developed Information Technology for student Relationships Maangement Model. Jan-Dec, 2009.

ผลงานตีพิมพ์เรื่อง Assistant Professor Paralee Maneerat .The Use of Information for Making the effective Decision Sripatum Review.july –December, 2006.

ผลงานตีพิมพ์เรื่อง Assistant Professor Paralee Maneerat.Intelligent Self –Service Model) ,Sripatum Review.july –december 2005.

งานวิจัย : The Development of Student Relationship Management Model using Data Mining Technique ,Sripatum University 2009-2010.
โทร : 0 2579 9120 ต่อ 2215
แฟกซ์ : 0 2579 9120 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำ (2536 - ปัจจุบัน)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2208
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 22196
ประสบการณ์การทำงาน :
ตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อพ.ศ. 2556-2558

ตำแหน่งอาจารย์ที่ปรึกษาภาคเสาร์-อาทิตย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2547-2553

ทีมวิทยากรในหลักสูตร Cloud Computing โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากร
ด้าน Security, Business Analyst, System Analyst, Cloud computing, Internet of Thing จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2559

ผลงานทางวิชาการ:
งานวิจัย และวารสารระดับนานาชาติ
1) Banditwattanawong, T., Masdisornchote, M. and Uthayopas, P. “Multi-provider Cloud Computing Network Infrastructure Optimization”, Future Generation Computer Systems, Elsevier, vol.55, pp.116-128, 2016. (Thomson ISI impact factor 2014 = 2.786)
2) Banditwattanawong, T., Masdisornchote, M. and Uthayopas, P. 2016. “Hybrid Cloud Computing: Economy, Scalability and Responsiveness Optimization”, Chiang Mai Journal of Science, Vol.43, No.4, pp.884-896, 2016. (Thomson ISI impact factor 2015 = 0.420)
• งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
1) Masawee Masdisornchote. (2012). A Sentiment Analysis Framework in Implicit Opinions for Thai Language. Proceedings of the 41st Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 2015, 9-12 November 2015, Yokohama, Japan, pp. 357-361.
2) Banditwattanawong, T. and Masdisornchote, M. “Federated Taxonomies Toward Infrastructure-as-a-Service Evaluation”, The IRES 38th International Conference in Singapore, pp. 19-24, 2016.
3) T. Banditwattanawong and M. Masdisornchote, “Egress Cloud Computing with Big Data Attribution”, The 2nd International Conference on Communication and Computer Engineering (ICOCOE2015), Lecture Notes in Electrical Engineering Series, vol. 362, Springer, pp. 683-692, 2016, Thailand.
4) Banditwattanawong, T., Masdisornchote, M. and Uthayopas, P. 2014. “The Smart Distribution of Social Media Contents”, IEEE 2014 International Electrical Engineering Congress (iEECON2014).
5) Banditwattanawong, T., Masdisornchote, M. and Uthayopas, P. 2014. “Economical and Efficient Big Data Sharing with i-Cloud”, KIISE IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp2014). (in Scopus)
3.1.2 บทความทางวิชาการ
1) มาสวีร์ มาศดิศรโชติ. (2557). การทำเหมืองความคิดเห็นภาษาไทย. วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 6. มกราคม-ธันวาคม 2557. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. หน้า 110-128.

Certification
ITPE (Information Technology Passport Examination: IP)
Data Cube: Practical Data Mining with RapidMiner Studio 6
iTop Class: Professional Facebook Marketing
TPQI : Software & Applications Level 3
TPQI : Project Management Level 3
Microsoft Office Specialist (MOS) Certification on Microsoft Office Word 2013
Microsoft Office Specialist (MOS) Certification on Microsoft Office Excel 2013
Microsoft Office Specialist (MOS) Certification on Microsoft Office Powerpoint 2013
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2211
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2552 - ปัจจุบัน)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2212
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196
ประสบการณ์การทำงาน :
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2552 - ปัจจุบัน)
โทร : 0 2579 1111 ต่อ 2211
แฟกซ์ : 0 2579 1111 ต่อ 2196