เคล็ดลับเรียนไอทีอย่างไรสำเร็จในยุค Thailand 4.0 
U-Course เทรนด์คนเรียนไอทีควรรู้ เพื่อเพิ่มโอกาสงานในยุค Digital Economy  
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


เคล็ดลับเรียนไอทีอย่างไรสำเร็จในยุค Thailand 4.0 
U-Course เทคนิคทำธุรกิจ Startup ด้วยไอทีเริ่มต้นถูกวิธี เพิ่มโอกาสสำเร็จได้มากกว่า
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเคล็ดลับเรียนไอทีอย่างไรสำเร็จในยุค Thailand 4.0 
U-Course เทคนิคการทำ Internet of things แบบง่ายๆ เริ่มทำได้ตั้งแต่เรียนมัธยม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


เคล็ดลับเรียนไอทีอย่างไรสำเร็จในยุค Thailand 4.0 
U-Course ทำธุรกิจออนไลน์สำเร็จได้ ตั้งแต่วัยมัธยมด้วย digital commerce  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุมรีวิวสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


รีวิวสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์


รีวิวสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

 

อนาคตประเทศไทยกับการพัฒนา Thailand 4.0 : Smart City Smart Community and Smart Governance