IT มาจากคำว่า Information Technology หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ อักษรย่อที่สื่อถึงความเป็นไอทีอย่างลงตัว ประกอบด้วยเส้นสายของความเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีอันล้ำสมัย

สารสนเทศศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการจัดการและการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศ อันมีความสำคัญยิ่งต่อวิถีการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันและอนาคต พัฒนาการของวิวัฒนาการทางด้านสารสนเทศศาสตร์ได้กำเนิดขึ้นตามความจำเป็นในการใช้งานร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีการสื่อสารวิทยาการทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับการพัฒนาร่วมกับสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการทางระบบสารสนเทศได้รับการพัฒนาร่วมกับสาขาบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ และงานด้านนิเทศในแขนงการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในสาขานิเทศศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนาร่วมกับสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

การที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้กับงานระบบสารสนเทศ จึงทำให้มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคมและวิธีการดำเนินชีวิตของมนุษยชาติมากขึ้นทุกวัน ประกอบกับวิชาความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์ได้มีการสะสมเพิ่มพูนอย่างรวดเร็วในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา และได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วมากเมื่อเทียบกับวิทยาการสาขาอื่นๆ นอกจากนี้การนำวิทยาการทางด้านสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในสาขาต่างๆ เช่น ในด้านการแพทย์ อักษรศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และนิเทศศาสตร์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เองบุคลากรทางด้านสารสนเทศจึงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความชำนาญในศาสตร์นี้โดยเฉพาะ จึงสามารถนำวิทยาการไปประยุกต์ใช้งานอย่างมีประสิทธิผล  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดตั้งคณะสารสนเทศศาสตร์ขึ้นเมื่อปีการศึกษา 2536 โดยมีความมุ่งหมายที่จะเป็นคณะที่มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ในเบื้องต้นของการจัดตั้งได้ย้ายความรับผิดชอบของการผลิตบัณฑิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เข้ามาอยู่ในสังกัดของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะสารสนเทศศาสตร์ โดยมิได้เปลี่ยนเนื้อหาของหลักสูตร พร้อมจัดตั้งสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ขึ้น และได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ซึ่งได้จัดตั้งในปี 2536 เช่นกัน ในปี 2537 ได้จัดตั้งสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และได้เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ในปี 2538

สารสนเทศศาสตร์เป็นศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถและพัฒนาการเกี่ยวกับการดำเนินการ การจัดการและการสื่อสารเทคโนโลยีอันทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ คอมพิวเตอร์ที่เข้ามาพัฒนาและประยุกต์ร่วมกับสาขาวิชาต่างๆ และเนื่องจากความลึกของเนื้อหาวิชาทางด้านสารสนเทศศาสตร์ทวีขึ้นทุกวันทำให้จำเป็นต้องใช้ และสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญในศาสตร์นี้โดยเฉพาะ จึงสามารถนำวิทยาการทางด้านนี้มาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยได้จัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองกับความต้องการของสังคมและตลาดแรงงาน  ในปี 2510 ได้มีการเปลี่ยนชื่อ “คณะสารสนเทศศาสตร์” มาเป็น “คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ” เพื่อให้สอดคล้องและครอบคลุมศาสตร์ด้านนี้อย่างครบถ้วน

ปัจจุบัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งอยู่ที่ชั้น 8 อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน โดยมีหลักสูตรในความรับผิดชอบ ระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 3 สาขาวิชา คือ
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์

 

ระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ