ข่าว/กิจกรรม

กิจกรรมการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับดำเนินการจัดกิจกรรมการสร้างลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) ประจำปีงบประมาณ 2559 ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดนครนายก ที่ผ่านมา