ข่าว/กิจกรรม

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดยมีนักศึกษา ดังนี้
1. ดร.รัฐ  ใจรักษ์   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นางสาวณัฏญาพร  ชื่นมัจฉา  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
view: 137 shares: