ข่าว/กิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการ Tech Talk

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ Tech Talk ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และความรู้ด้าน Tech Startup ดังนั้นจึงได้เชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดให้กับนักศึกษา  โดยผ่านโครงการอบรม Tech talk เพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตในอุดมคติตามเป้าหมายประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยจัดโครงการ Tech talk เป็นกิจกรรมร่วมในรายวิชา CSC200 และ BUS 200 บัณฑิตในอุดมคติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดภาคการศึกษาที่ 1/2560 ทุกวันพุธ เวลา 15.00-16.40 น. ณ ห้อง Auditorium 1 อาคาร11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
view: 143 shares: