ข่าว/กิจกรรม

อาชีพนักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) ยุค Thailand 4.0 สำคัญอย่างไร Tech Talk#1

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยาย 
ความสำคัญของอาชีพนักวิเคราะห์ธุรกิจ (business analyst) 
ยุค Thailand 4.0
โดย ดร.สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์
ผู้อานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 
เวลา 15.00 - 16.40 น.
ห้อง Auditorium 1 อาคาร  40 ปี ศรีปทุม   (อาคาร 11)  ชั้น 14
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.
view: 186 shares: