ข่าว/กิจกรรม

Thailand 4.0 : Smart City Smart Community and Smart Governance

ภาพกิจกรรม โครงการเสวนาอนาคตประเทศไทยกับการพัฒนา Thailand 4.0 : Smart City Smart Community and Smart Governance 
วันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 8.30-12.30 น.
ณ ห้อง Convention ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญมากมาย อาทิเช่น ดร.มนู อรดีดลเชษฐ์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) คุณบุญรักษ์ สรัคคานนท์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ผศ.(พิเศษ) ดร.สันติพัฒน์ อรุณธารี General Secretary of National Digital Governance 
and Accountability และ ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) หรือ โครงการพัฒนา Digital Park Thailand และเมืองนวัตกรรมในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก รวมไปถึงแนวคิดการใช้นวัตกรรมด้าน Smart City ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับ Smart City ในประเทศไทย ในระดับจังหวัด และท้องถิ่น ซึ่งในการสัมนาครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังเป็นจำนวนมาก ทั้งผู้ประกอบการ องค์กรอิสระ องค์กรจากภาครัฐ และเอกชน ภาคการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป 
view: 536 shares: