ข่าว/กิจกรรม

โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professional Examination: ITPE

เรียนเชิญนักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมสอบ ITPE ทั้งระดับ IP และ FE ตามโครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที Information Technology Professional Examination: ITPE โดยความร่วมมือระหว่าง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับ สถาบันวิทยาการสารสนเทศ (สวทช.)
view: 131 shares: