ผลงานและรางวัล

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.พิภัช ดวงคำสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเสาร์-อาทิตย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุม โชว์ศักยภาพสร้างผลงานความคิดสร้างสรรค์ กวาด 7 รางวัล จากผลงานการประกวดสื่อดิจิทัลโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย Morals Ethics and Core Values of Thailand Contest : Me Thai Contest 2017 ภายใต้แนวคิด”ศาสตร์พระราชา” เข้ารับมอบโล่รางวัล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและเกียรติบัตร ได้แก่ รางวัลระดับดีเด่น จำนวน 3 รางวัล, ระดับดีมาก จำนวน 2 รางวัล และระดับดี จำนวน 2 รางวัล ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยมี หม่อมหวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน.ในพิธีฯ  วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

รายละเอียดจำนวน7 รางวัล

1. รางวัลระดับดีเด่น ประเภทอุดมศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย (Morals Ethics and Core Values of Thailand Contest ME Thai Contest 2017) ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์แห่งพระราชา”
ทีมมหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน
1. นายวรพฤกษ์ คงเจริญ (หัวหน้าทีม) 
2. นางสาวดุสิตา สิตาชัย
3. นาย นันทวัฒน์ ฮามละคร
4. นายเชิดศักดิ์ ดงบัง
นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.จิโรจน์ จริตควร

2. รางวัลระดับดีเด่น ประเภทอุดมศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย (Morals Ethics and Core Values of Thailand Contest ME Thai Contest 2017) ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์แห่งพระราชา”
ทีม Mashow
1. นายธีธัช เตชะเทศ 
2. นายพงศ์ธร กฤชชวาสุ
3. นายศุภสิทธิ์ เทพรักษ์
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ภูริลาภ จุฑาวัชรพล

3. รางวัลระดับดีเด่น ประเภทอุดมศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย (Morals Ethics and Core Values of Thailand Contest ME Thai Contest 2017) ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์แห่งพระราชา”
ทีม Tardily 
1. นายสุทธา วงศ์พรหม (หัวหน้าทีม) 
2. นายกลวัชร มินทร
3. นายชัยโรจน์ อินทร์งาม
4. นายสิทธิศักดิ์ พรมคำ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์

4. รางวัลระดับดีมาก ประเภทอุดมศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย (Morals Ethics and Core Values of Thailand Contest ME Thai Contest 2017) ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์แห่งพระราชา”
ทีม SPUICT#57
1. นายปิยะวิทย์ โกติยะ (หัวหน้าทีม)
2. นายกิตติคุณ จัมปาสุต 
3. นายบุญญพัฒน์ เต่าทอง
4. นายมนัสวี สุดแล้ว 
นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาจารย์ที่ปรึกษา อ.อิศรา นาคะวิสุทธิ์

5. รางวัลระดับดีมาก ประเภทอุดมศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย (Morals Ethics and Core Values of Thailand Contest ME Thai Contest 2017) ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์แห่งพระราชา”
ทีม All Day
1. นางสาวศศินา คงความสุข (หัวหน้าทีม) 
2. นางสาววีรอร คงยัง
3. นางสาวนันทิชา น้อยหุ่น
4. นายศุภฤกษ์ กฤษนันทน์
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์

6. รางวัลระดับดี ประเภทอุดมศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย (Morals Ethics and Core Values of Thailand Contest ME Thai Contest 2017) ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์แห่งพระราชา”
ทีม น้องต้นกล้า
1. นายชัยพัทธ์ บัวตำ 
2. นานณัฐสิทธิ์ ไชยสาลี
3. นายนพรัตน์ เอิบอิ่ม
4. นายปรัชญา มีฤทธิ์ 
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ภูริลาภ จุฑาวัชรพล

7. รางวัลระดับดี ประเภทอุดมศึกษา โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมไทย (Morals Ethics and Core Values of Thailand Contest ME Thai Contest 2017) ภายใต้แนวคิด “ศาสตร์แห่งพระราชา”
ทีม One Piece
1. นางสาวสมฤทัย ปานวงษา (หัวหน้าทีม) 
2. นายนัทธพงศ์ กิตติพนิตนันท์
3. นางสาวมญช์พิชา น้อยแสง
4. นางสาวยศวดี เดชครอบ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.สุพล พรหมมาพันธุ์

view: 143 shares: