ผลงานและรางวัล

สหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "ชนะเลิศ" ประกวดผลงาสหกิจศึกษา SPU #2 
โดยอาจารย์สำรวย เหลือล้น รองผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในประเภทต่างๆ โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมี ผศ.ดร.อัจฉราพร โชติพฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานและบริการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตร แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในประเภทต่างๆ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 ชั้น 4 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) รายละเอียด คลิก http://forum.eduzones.com/topic/294036
view: 96 shares: