ข่าว/กิจกรรม

รางวัล เกียรติยศ นักศึกษาดีเด่นประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สุรศักดิ์ มังสิงห์ เป็นที่ปรึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.ธีรินทร์ เกตุวิชิต ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)  ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเซียกรุงเทพ