น.ส.สุนิษา ทองสุข

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำสายวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ