น.ส.ฉัตราภรณ์ บุญมา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่เลขานุการ
ทีมธุรกิจอุตสาหกรรม 2 
สายงานธุรกิจขนาดใหญ่ 1
บมจ.ธนาคารกรุงไทย

 

view: 0 shares: