น.ส.ชญานี เจือไธสง

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
Sale & Marketing 
บริษัท Zuellig Pharma

view: 0 shares: