น.ส.พิไลวรรณ ดิตถ์ภัทรไพศาล

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
โปรแกรมเมอร์  
บริษัทโตโยต้า ลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
view: 0 shares: