ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร์

ห้องปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม

ห้องปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม เป็นห้องปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้เรียนในรายวิชา CSE104 และ CSE 106 เป็นวิชาพื้นฐานของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์ วิศกรรมซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

view: 173 shares: