ห้องปฎิบัติการ

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

เป็นห้องปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ใช้เรียนในรายวิชา CSE104 และ CSE 106 เป็นวิชาพื้นฐานของนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์ วิศกรรมซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้องปฏิบัติการเฉพาะทางนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ ระบบการเรียนการสอนแบบเครื่องต่อเครื่อง นักศึกษาจึงมั่นใจ และเข้าถึงหลักสูตรได้ไวกับการลงปฏิบัติจริง

view: 1111 shares: