ข่าว/กิจกรรม

รับสมัครอาจารย์ประจำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

กำหนดคุณสมบัติผู้สมัครในตำแหน่งอาจารย์ประจำ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจำปีการศึกษา 2565
 
1. สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (M.S.) และ/หรือ ดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาใกล้เคียง เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic), ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เป็นต้น
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อยู่ในระดับดี โดยใช้ผลสอบ TOEFL หรือเทียบเท่า (ผลสอบมีอายุไม่เกิน 1 ปี)
3. มีอายุอยู่ระหว่าง 25-35 ปี
4. มี IT Certificateใน สาขาที่สัมพันธ์กับคุณวุฒิและประสบการณ์การทำงานในข้อ 1) และ ข้อ 2) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครได้ที่ :

อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ (อาคาร 1) ชั้น 1 ห้อง 104

2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02-579-1111 ต่อ 1230 
e-mail : hr_spu@spu.ac.th
website : https://staffscms.spu.ac.th/job/


 
view: 89 shares: