ข่าว/กิจกรรม

TECH PRO Come back!!!!!! 5 หลักสูตร ฟรี!

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่สนใจ
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ Tech-Pro Project by School of Information Technology ปีการศึกษา 2565

โดยทุกหลักสูตร อบรม ในรูปแบบ Hybrid ทั้งแบบ Onsite ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5-905 (อาคาร 5 ชั้น 9) และแบบ Online ผ่าน Zoom Meeting

ซึ่งโครงการนี้เป็นการสนับสนุนความเป็นมืออาชีพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการแบ่งปันความรู้สู่สังคม โดยทีมคณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

UploadImage
 

ทุกท่านสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร ดังนี้

1. Blockchain Technology: How does it work & Business Applications วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

2. Private Network & DIY For Smart Home วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

3. Data Analytics and Visualization Concepts & Tools วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

4. Applies Data Analytics and Visualization Tools for Office Works Used Case: ระบบติดตามงานของคณะฯ/หน่วยงาน วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

5. Mobile Applications Development on Android Platform by Using Kodular Tools & Firebase วันอังคาร ที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

--------------------------------------------

ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : https://bit.ly/TechProRegister

#ITSPU #SripatumUniversity #TechPro65

view: 35 shares: