ข่าว/กิจกรรม

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับรางวัลนักศึกษาดีเด่น จาก สสอท.

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

UploadImage
 
ดร.อุณนดาทร มูลเพ็ญ
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


UploadImage
 
นายวันมงคล พิกุลแย้ม
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


UploadImage
 
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลบุคลากรดีเด่นและนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565
โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุมและ ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากสมาคม ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
view: 32 shares: