ข่าว/กิจกรรม

KICK OFF! หลักสูตร Cybersecurity for Online Business รุ่น 4

 
KICK OFF! หลักสูตร Cybersecurity for Online Business รุ่น 4
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (Non-degree)
นำทีมโดย ผศ.ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมให้เกียรติต้อนรับผู้เข้าอบรม
ช่วงเช้า ร่วมเล่นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ทำความรู้จักกัน
ช่วงสาย อ.นนทวันต์ สาระมาน นายกสมาคม CIPAT บรรยายในหัวข้อ "Introduction to Cybersecurity for Online Business"
25 กันยายน 2565
Convention Room 1 ชั้น 4 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
view: 47 shares: