ข่าว/กิจกรรม

ITSPU จัดพิธีลงนามความร่วมมือ MOU 2 แห่ง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนาม MOU
ระหว่างบริษัท บริษัท โค้ดดิ้ง ฮับ จำกัด และ
สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT)

 
UploadImage

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา สุขวารี คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้บริหารคณะ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างบริษัท บริษัท โค้ดดิ้ง ฮับ จำกัด และ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ (CIPAT) ผ่านโปรแกรม ZOOM

โดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และนักศึกษาให้มีความพร้อมในการทำงาน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยกันสร้างความพร้อมในการพัฒนางานวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมและบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประเทศต่อไป

view: 14 shares: