ข่าว/กิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น จาก สสอท. ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น
จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

รางวัลนักศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดร.ชัยพร ทบแป

UploadImage 
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น
จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งระดับปริญญาตรี - โท - เอก ตั้งแต่ปี 2553 - 2564 รวมทั้งสิ้น 13 รางวัล

UploadImage
 
view: 7 shares: